มท.1มั่นใจขยายเวลาโครงการไทยนิยมฯหมู่บ้าน 2 แสนถึงสิ้นปี

333

มท.1มั่นใจขยายเวลาโครงการไทยนิยมฯหมู่บ้าน 2 แสนถึงสิ้นปี ทำวิถีชีวิตชาวบ้านดีขึ้นยั่งยืน หลังชื่นชอบเพราะมีส่วนร่วมแท้จริง –แก้ปัญหาตรงเป้า

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.1) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี ได้มีการหารือเรื่องขยายเวลาในการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของทุกกระทรวงแล้ว โดยในส่วนกระทรวงมหาดไทย จะขอขยายเวลาการดำเนินการโครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท ให้ไปถึงสิ้นป61 โดยจะพิจารณาให้เป็นไปตามพร้อมของพื้นที่ ร่วมทั้งการการเปลี่ยนโครงการ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา เช่นน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ หลังโครงการดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วในเดือนกรกฎาคม 2561

“เชื่อว่าการขยายเวลาออกไปจะทำให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยังสร้างรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปด้วย”

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวและว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ที่ผ่านมาชาวบ้านส่วนใหญ่ชื่นชอบ เพราะได้มีคณะกรรมการลงมารับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และนำข้อเสนอไปสู่การกำหนดแผนงาน และโครงการ และดำเนินการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน