วันอังคาร, มีนาคม 28, 2023

ฉลอง100 สาขา

ข่าวล่าสุด

มก. แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ใหม่

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่...

สทน. ลงพื้นที่ตรวจซีเซียม-137 ไม่พบการปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตร พร้อมตรวจในห้องปฏบัติการและออกใบรับรองผลผลิตให้เกษตรกรปราจีนบุรี

​จากเหตุการณ์การสูญหายของแท่งบรรจุซีเซียม-137 ที่ใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณเถ้าของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งใน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี และมีรายงานว่าแท่งบรรจุซีเซียม-137 ดังกล่าวอาจถูกส่งไปที่โรงหลอมเหล็กใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในเบื้องต้นทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและจังหวัดปราจีนบุรี ได้แถลงข่าวร่วมกันว่า แท่งบรรจุซีเซียม-137 อาจะถูกหลอมไปแล้ว เนื่องจากมีการตรวจพบซีเซียม-137 ที่ปนเปื้อนอยู่ในฝุ่นเหล็กในปริมาณไม่สูงนัก แต่ยังไม่พบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และจากการตรวจร่างกายพนักงานในโรงงานหลอมเหล็กยังไม่พบผู้ที่ได้รับสารรังสีเข้าไปในร่างกาย โดยมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหัวหน้าคณะ จากการสำรวจบริเวณโดยรอบโรงงานจากการตรวจวัดปริมาณรังสีบริเวณหน้าโรงเก็บฝุ่นเหล็กที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 โดยเครื่องสำรวจรังสีค่าที่ปรากฏคือ ค่าปริมาณรังสีปรกติที่มีอยู่ในธรรมชาติ รศ.ดร.ธวัชชัย...

สกสว.หนุนมรภ.หมู่บ้านจอมบึงวิจัยโรคระบาด การจัดการปุ๋ยและลดโลหะหนักในข้าวเมืองโอ่ง

สกสว.สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้าว ทั้งการแก้ปัญหาโรคขอบใบแห้งที่เสียหายนับสิบอำเภอ การจัดการปุ๋ยและผลิตสารชีวภัณฑ์ รวมถึงการลดความเป็นพิษและการปนเปื้อนของโลหะหนักในพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อจัดทำแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีต่อไป จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของภาคตะวันตก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงให้ทุนสนับสนุนงานมูลฐานแก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อศึกษาวิจัยหลายโครงการสำคัญเกี่ยวกับการผลิตข้าวคุณภาพในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อจัดทำแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี1 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งข้าวดังกล่าวเป็นพันธุ์ข้าวหอมไทยที่นิยมปลูก เนื่องจากราคาผลผลิตค่อนข้างดีและเป็นที่ต้องการของตลาด จากข้อมูลรายงานการระบาดของโรคขอบใบแห้งที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องทุกปีทั่วทุกพื้นที่ใน 10 อำเภอที่เพาะปลูกข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคขอบใบแห้งจากเชื้อแบคทีเรียXanthomonas oryaze (Xoo)...