วช. รับมอบนโยบายรัฐบาล บูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า”

690

วช.ขานรับมอบนโยบายรัฐบาล บูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า” เพื่อเกษตรกรไทย  เพิ่ม 20,000 ชุมชน 2.6 ล้านครัวเรือน 1,000 ล้านต้น  ผนึกกำลังร่วม กรมป่าไม้ BEDO ธ.ก.ส. และ 11 หน่วยงาน

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการ “ชุมชนไม้มีค่า” เป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายขยายผล ชุมชนไม้มีค่าเพื่อเกษตรกรไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกไม้มีค่า โดยเตรียมมอบให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า ร่วมผลักดันกลไกการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับประชาชน โดยมีกลไกดำเนินงานบูรณาการร่วมกัน 3 เรื่องสำคัญ คือ

  • การผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
  • การเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ ปลูก และแปรรูป เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปลูกมีข้อมูลว่าจะปลูกอะไร

ปลูกอย่างไร และมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม

  • การส่งเสริมการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้มีเป้าหมาย 10 ปี ประเทศไทยเกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่ ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชน 2,600,000 ครัวเรือน ปลูกต้นไม้ 1,000 ล้านต้น เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแสนล้าน ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมกลไกผลักดันอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการสนองผลตามนโยบายกลไกประชารัฐ และไทยนิยมยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของไทยอย่างยั่งยืน