สสส.ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี จัดกิจกรรม “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์”ทางเลือกใหม่เด็ก Gen Z

614

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” (THAILAND SUPER CAMP) อย่างเป็นทางการ  ที่ค่ายกรุงเทพวันวาน เขตหนองจอก กทม.โดยร่วมกับ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม อาทิ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เปิดค่ายเยาวชนช่วงปิดเทอม ภายใต้โครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์” เพื่อสร้างมายด์เซ็ทคุณธรรมให้กับเด็กไทย 5.0 ทางเลือกใหม่เด็ก Gen Z ลดเสพโซเชียลช่วงปิดเทอม

ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ พัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้ตื่นรู้ พร้อมปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนของไทย เข้าสู่ศตรวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ผ่านกิจกรรมที่ผสานเทคนิคการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่เต็มไปด้วยความสนุกและสร้างสรรค์ พร้อมโจทย์ที่ท้าทายให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงสังคม ที่ค่ายกรุงเทพวันวาน เขตหนองจอก กทม.

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.  กล่าวว่า ค่ายไทยแลนด์ซุปเปอร์แคมป์ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อลดสถานการณ์เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งหวังร่วมกันในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศ ให้เป็นคนเก่งและคนดีมีคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม 5.0 ซึ่งประกอบด้วยวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา และความรับผิดชอบ ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดคนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศในอนาคต

สำหรับโครงการ ค่าย “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” นั้นได้ทำการคัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศที่สมัครเข้ามารวมจำนวน 600 คนโดยได้คัดเลือกเหลือเพียง 120 คนแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 60 คน ได้แก่ รุ่นระดับป.4-ป.6  จะเข้าค่ายทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 8-13 ตุลาคม 2561 และรุ่นระดับม.1-ม.3 จะเริ่มเข้าค่ายวันที่ 15-20 ตุลาคม 2561 ซึ่งเยาวชนทั้งหมดจะได้รับการอบรมผ่านกิจกรรมที่ผสานเทคนิคการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่เต็มไปด้วยความสนุกและสร้างสรรค์ พร้อมโจทย์ท้าทายให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม เป็นระยะเวลา 6 วัน ภายใต้แนวคิด “คุณธรรม 5.0”

ด้านดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า ความพิเศษของค่าย “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” คือการมุ่งเน้นการพัฒนาอีคิวเพื่อสร้างมายด์เซ็ทคุณธรรม 5.0 ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้ผจญภัยไปกับความคิดของตัวเอง และทำกิจกรรมกลุ่มเรื่องรู้การเป็นผู้ให้ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อาทิ กิจกรรมสร้างเมืองคุณธรรม ECO KIDS 5.0 ศิลปะเปลี่ยนโลก และปฏิทินความดี 21 วัน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่จะสอนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม ผ่านหนังสือคู่มือคุณธรรม super book ซึ่งเยาวชนทุกคนจะได้รับจากการเข้าร่วมค่ายแห่งนี้ ที่เรียกว่า “การเรียนรู้ผ่านหัวใจ ไม่ใช่ผ่านจากสมองอย่างเดียว” โดยหวังว่าการถอดบทเรียน การสอบแบบใหม่ ผ่านกิจกรรมนี้ จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงฐานต่างๆที่เป็นฐานที่เกี่ยวกับด้านร่างกาย,ฐานที่เกี่ยวกับด้านจิตใจ และฐานที่เกี่ยวกับด้านความคิด ในการเข้าค่ายทำกิจกรรมทั้ง 6 วันนี้

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังได้เปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาที่มีพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในโครงการ “THAILAND SUPER CAMP – Train The Trainer” ซึ่งจะจัดอบรมกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ดูแลเยาวชนในค่ายพร้อมเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการจัดค่าย “THAILAND SUPER CAMP” เพื่อนำไปขยายผลจัดโครงการ “THAILAND SUPER SCHOOL” ในระดับภูมิภาคต่อไป

ด้านเด็กหญิง ณัชทิพ ขุนหมื่น หรือน้องเคท จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมค่าย ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ ซึ่งเป็นการอบรมในรูปแบบที่สนุกไม่น่าเบื่อ และยังได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรม โดยเฉพาะเรื่องของวินัย เพราะหากรู้จักการสร้างวินัยในตัวเองแล้ว จะทำให้บริหารทั้งเวลาและกิจกรรมต่างในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นอีกเยอะ ซึ่งหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมสร้างนาฬิกาวินัย 5.0 “in time” แล้วทำให้มีเป้าหมายในการแบ่งเวลาที่ชัดเจน สามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์นอกเหนือจากเล่นมือถือ ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในการที่เข้ามาช่วยงานบ้านต่างๆ ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าและสนุกในทุกๆ วัน

เด็กชายธนยศ  สายมาลา หรือน้องพอล จากโรงเรียนอนุบาลผลประสาทวิทยา เล่าว่า นอกจากจะได้เพื่อนใหม่ในค่ายแล้ว ยังได้เรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมโดยการทำกิจกรรมกลุ่ม และสร้างผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ซึ่งทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะฐานกิจกรรม “สร้างเมืองคุณธรรม 5.0” ที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมในการวางแผนสร้างเมืองตามจินตนาการ ซึ่งจะมีวัสดุในการสร้างเมืองและเวลาที่จำกัด ทำให้ทุกคนในทีมต้องช่วยเหลือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและแชร์สิ่งที่ตนเองถนัดเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งนี้เองทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงความสามารถที่แตกต่างของเพื่อนๆ แต่ละคนที่มีความถนัดไม่เหมือนกัน แต่พอได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม ทำให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างดีและประสบความสำเร็จ

ผู้สื่อข่ายรายงานว่า อย่างไรก็ตามค่าย “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” จัดขึ้นรุ่น ป.4-ป.6 วันที่ 8-13 ต.ค. 61 และ ม.1-ม.3 วันที่ 15-20 ต.ค 61 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน หนองจอก กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดและชมฐานกิจกรรมคุณธรรม 5.0 ได้ทางเฟซบุ๊ก thailandsupercamp2018