กศน.ชู “Quick Win” เน้นสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ

390

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  โดยมี รองเลขาธิการ กศน. ผู้เชี่ยวชาญ กศน. ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสู่การปฏิบัติของสำนักงาน กศน. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

นายศรีชัย เปิดเผยว่า บุคลากร กศน.ทุกคน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของ สำนักงาน กศน. สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ตามที่พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ให้แก่สำนักงาน กศน. โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็น ONIE Strong  นอกจากนี้ยังได้กำชับให้บุคลากร สำนักงาน กศน. มีความรู้รักสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีม ก้าวข้ามความขัดแย้งต่างๆ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการมากขึ้น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ตลอดจนนำหลัก “อึด ฮึด สู้ สู่ความสำเร็จ” เป็นแรงผลักดันเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ สร้างความเข้มแข็งและความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง และปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  นี้

สำนักงาน กศน. มุ่งเน้นดำเนินงานตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 เริ่มจากบุคลากรต้องทำความเข้าใจ ศึกษา วิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องเร่งขยายผลสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องยุทธศาตร์ชาติให้แก่นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการ ทั้ง 7 เรื่องที่รัฐมนตรี  ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ฝากเป็นการบ้านอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติเดินหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 3  – 6 เดือน

สำนักงาน กศน. จึงได้กำหนด “Quick Win”  ใน 3เรื่อง คือ 1) จัดทำเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของ กศน. โดยให้ความรู้  สร้างจิตสำนึก ปรับหลักคิด Mindset สอดแทรกยุทธศาสตร์ชาติในการเรียนการสอน เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กศน. ได้ตระหนักรู้ว่าประเทศไทยกำลังเดินทางไปในทิศทางใด 2) จัดอบรม สร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ประชาชน 3) สร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ข้าราชการ บุคลากร กศน. นักศึกษา กศน. และผู้ปกครอง ทั้งนี้ตนมองว่าหากทุกกลุ่มมีความเข้าใจ ความร่วมมือและสันติสุขจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันภารกิจของ กศน. ที่อยู่คู่สังคมมาโดยตลอดคือการสร้างความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องปรับเข้าหาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้จุดเด่นของ กศน. คือ ความเป็นกันเอง เรียบง่าย เข้าถึง รู้จิตรู้ใจชาวบ้าน นำพาภารกิจสำคัญของ กศน. ให้มีความต่อเนื่องและเข้มแข็งต่อไป