มูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพครู จับมืออิเกีย นำคณะครูศึกษาดูงานนอกสถานที่

131

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา โดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืน – ที่ 9 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) ผู้บริหารห้างเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านอิเกีย สาขาบางใหญ่ ได้นำคณะครูโรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา ที่มุ่งพัฒนาด้านการเกษตร อาชีพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนวัดพระเงิน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ และโรงเรียนราชวินิต ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูในโครงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้พัฒนาโครงการในโรงเรียนของตนเอง เพื่อนำไปสู่การสร้างการอยู่ดีกินดี การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างโรงเรียนและชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

การเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะครูได้เยี่ยมชมการจัดการขยะระดับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่ที่ ชุมชนบ้านหนองโพรง ชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการจัดการขยะประเภทชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ เกี่ยวกับการส่งเสริมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพื่อการศึกษา รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ และการบูรณาการกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส รวมทั้งยังทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนมาเป็นเวลากว่า 30 ปี จากการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยตลอดมาส่งผลให้มูลนิธิ EDF ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org ทั้งนี้ทุกการทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย