สมศ. ก้าวสู่ปีที่ 19 ประสานพลังความร่วมมือยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยในยุค 4.0

489

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ (สมศ.) จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0”  (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0) เพื่อประสานพลังความร่วมมือของบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยยุค 4.0  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่มาร่วมประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ โดยมีรศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)มาเป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมปาฐกถาพิเศษ สมศ.กับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ โดยมีรศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ให้การต้อนรับ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ยึดแนวคิดตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นในการนำ “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้นั้น จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบัน สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 และผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้

สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2561 นั้นมีหัวข้อการบรรยายในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี้

  • แนะนำ “สมศ.ยุคใหม่”

โดย ผู้อำนวยการ สมศ. (รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ)

  • External Quality Assurance in a Disruptive World

by FAA’s Chief Technical Officer on Quality Assurance  (Dr. Eddy Chong)

  • “ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างไร ตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทย”

โดย ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  (รองศาสตราจารย์ นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์)

  • เสวนา “ประสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ” โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายแขนง ได้แก่

1)  รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์

2)  ดร.ประวีณา อัสโย

3)  ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

4)  นายภูมินทร์ หะรินสุต

5)  รศ.ดร. ณมน จีรังสุวรรณ

 

ประเด็นอภิปราย

1) แผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0

2) ความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาโลก ที่ไทยต้องตามให้ทัน  พร้อมตัวอย่างการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อยกระดับการศึกษา ในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านพัฒนาการศึกษา

3) ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาของเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ.2563 และความต้องการแรงงานมีฝีมือ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในปี พ.ศ.2563

4) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กับการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รอบที่ 2

5) แผนพัฒนาการศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขันในระดับอาเซียน และนานาชาติ ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0

6) รูปแบบและกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาการศึกษาไทยในด้านใด

7) มาตรรวัดหรือตัวชี้วัดที่ช่วยสะท้อนความสามารถและทักษะการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา

8) ความร่วมมือระหว่าง สมศ. และนานาชาติ ในการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และสมศ.ยุคใหม่ การลดภาระสถานศึกษาด้วยเทคโนโยลีสารสนเทศ AQA

ซึ่งภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจต่างๆ อาทิเช่น  เครือข่ายต่างประเทศ, เครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย, นิทรรศการยุทธศาสตร์ 40 ปี, สมศ. ยุคใหม่, กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพในระดับต่างๆ เป็นต้น

ส่วนนโยบายและหลักการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร สมศ. เน้นความร่วมมือในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ได้แก่ สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และด้านการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งด้าน องค์ประกอบ และประเด็นการพิจารณา และผู้ประเมิน ให้มีคุณภาพสอดคล้องและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ยึด หลักนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning)

น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่เก้า บูรณาการหลักยุทธวิธีที่เหมาะสมกับ การศึกษาไทย การศึกษาในยุคดิจิตอล (Digital Education) และการศึกษายุค 4.0 (Education 4.0) เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือและร่วมใจพัฒนาการศึกษาไทยให้ได้ คุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและระดับสากลอย่างมีสุขและยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา

2) ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-216-3955 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.onesqa.or.th เฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/onesqa/ หรือ Line Official ที่ @onesqa