งานมหกรรม “Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู”

287

ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กลุ่มพิราบขาวชายแดนใต้ ปัตตานี, กลุ่มยังยิ้ม นราธิวาส และกลุ่มดอกไม้ยิ้ม ยะลา จัดงานมหกรรม “Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู” ในวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนพลังของเยาวชนในการสร้างสรรค์สังคมและสันติภาพ ปลุกใจคน ปลุกใจชุมชนให้มีส่วนร่วมในการออกแบบสร้างสรรค์ชุมชนของตนเอง นําสิ่งดีๆในชุมชนมาถ่ายทอดเรียนรู้ ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างพลังมิตรภาพอันดีงาม ในการพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสัมผัสเรียนรู้พื้นที่ปฏิบัติการจริง 4 ชุมชนในจังหวัดปัตตานีของกลุ่มพิราบขาวชายแดนใต้ ร่วมเวิร์กชอปสายน้ำแห่งชีวิตกับกลุ่มยังยิ้ม ทำผ้ามัดย้อมบาติกกับกลุ่มดอกไม้ยิ้ม และพบกับงานหัตถกรรมฝีมือของเยาวชน การแสดงทางวัฒนธรรมชายแดนใต้ อาหารพื้นบ้านโบราณ วัฒนธรรม เครื่องแต่งกายสวยงาม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี และคณะข้าราชการหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนใต้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคมนี้ ณ ถนนหน้าวัง อําเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี