รัฐบาลมอบ วช. ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…

483

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้จัดกิจกรรมในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

เมื่อเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลโดย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”  โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน

โดย วช. นำโดยศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. ได้นำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการดูแลลำน้ำ ลำคลอง และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาลำน้ำมาจัดแสดงในนิทรรศการรักษ์ลำน้ำ ลำคลอง พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ ระบบการบำบัดน้ำเสียแบบคลัสเตอร์สำหรับการจัดการน้ำเสียชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ,ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ IT-BF/ MBR (Inclined Tube-Biofilter / Membrane Bioreactor) แบบประหยัดพื้นที่สำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ,ระบบบำบัดน้ำเสีย และเครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์หลังนายกรัฐมนตรีได้เดินชมนิทรรศการว่า  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะคณะอนุกรรมการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ กับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนริมลำน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน เช่น การแปรรูปผักตบชวาวัชพืชและขยะมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้รวมถึงกำหนดแนวทางการสนับสนุนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดำเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำคลังความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาลำน้ำ (www.krw.nrct.go.th) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำ และชีวิต จากบนเว็บไซต์ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์อีกด้วย