สมาคมเรือไทยจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

951

วันที่ 12 ธันวาคม 61 ที่ห้องเจ้าสัว ลานเบียร์ยกยอ มารีน่า ได้จัดให้มีการประชุมของสมาคมเรือไทยครั้งที่ 12  โดยการประชุมในครั้งนี้ มีนายมนูญ พุฒทอง นายกสมาคมเรือไทยเป็นประธานในการจัดการประชุม นายสรนันท์ พรรณเชษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัทศรีวิบูลย์ชัยจำกัด นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สังกัดกรมเจ้าท่า นายปรีชา ประสพผล นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัด เรือเอกภักดี ผ่องใส หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการณ์ ไอคอนสยาม  พร้อมทั้งมีตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ตัวแทนจากผู้บังคับการตำรวจน้ำ ตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ตัวแทนจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ตัวแทนจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการของสมาคม และสมาชิกสมาคมเรือไทยเข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ได้มีระเบียบวาระการประชุมสามัญได้แก่การรับรองระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 11 การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  การร่างตารางการประชุมของสมาคมเรือไทยในปี 2562 การแจกแจงบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสมาคมเรือไทยเพื่อให้ทางสมาชิกของสมาคมรับรอง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การจัดการอบรมความปลอดภัยในเรือโดยสารโดยกรมเจ้าท่า รายงานผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน”บริหารสมาคมเรือไทย” ซึ่งระเบียบวาระสามัญดังกล่าวได้ผ่านมติเห็นชอบจากกรรมการและสมาชิกทุกท่าน

ประเด็นสำคัญที่สุดที่ทำให้มีการประชุมสำคัญในครั้งนี้ อันเนื่องมาจากการเปิดเมกาคอมเพล็กซ์สโตร์ของไอคอนสยาม ทำให้มีทั้งนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำที่มากอยู่แล้วได้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนี้ทำให้มีปริมาณเรือที่วิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยามากยิ่งขึ้นไปด้วยเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาเข้าชม ช้อปที่ไอคอนสยามและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามเส้นทางริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทางคุณมนูญ พุฒทอง นายกสมาคมเรือไทยจึงได้มองเห็นว่า “การเพิ่มขึ้นของเรือและจำนวนผู้คนที่ได้สัญจรทางน้ำนั้นอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุทางน้ำที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ใช้สัญจรและอาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาได้ จึงได้ใช้การประชุมครั้งนี้มาพูดคุยหารือเรื่องนี้เป็นสำคัญ และเพื่อยกระดับการบริการสัญจรทางน้ำอีกทางหนึ่งด้วย”

นายสรนันท์ พรรณเชษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัทศรีวิบูย์ชัยจำกัด กล่าว่า “จากสิ่งที่นายกสมาคมเรือไทยได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นนั้นทำให้ในภาคส่วนต่างๆได้มาพบปะพูดคุยถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นไม่ให้เกิดขึ้น ในปัจจุบันมีทั้งเรือของกรมเจ้าท่า เรือด่วนเจ้าพระยา เรือข้ามฟาก เรือขนส่ง เรือลากจูง เรือท่องเที่ยวและเรือของไอคอนสยาม ซึ่งปริมาณเรือหล่านี้รวมกันในแต่ละวันมีจำนวนมาก ทุกๆภาคส่วนได้เห็นต้องกันจึงได้มาคุยเพื่อจะได้วางแผนกันไม่ให้อุบิติเหตุเกิดขึ้น และในอนาคตอาจจะต้องมีการพูดคุยและพบปะกันอาจจะ 1 เดือนครั้งหรือ 2 เดือนครั้ง”

นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด กล่าวว่า “ในแต่ละวันทางเรือด่วนเจ้าพระยามีบริการเป็นจำนวนหลายๆเที่ยวต่อวัน และปริมาณของเรือก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้ จึงได้กวดขันถึงความระมัดระวังและมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักรู้จักระมัดระวัง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ อีกทั้งจะพัฒนาการบริการมากๆยิ่งขึ้นไป”

ด้านนายปรีชา ประสพผล นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ได้กล่าวว่า “ในส่วนของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้เน้นย้ำเรือขนส่ง เรือลากจูงต่างๆให้เว้นช่วงในการเดินเรือ เพื่อให้ผู้สัญจรทางน้ำในภาคส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรือนำเที่ยว เรือด่วนเจ้าพระยา เรือข้ามฟาก และเรือจากไอคอนสยามได้สัญจรไปมาให้สะดวกมากยิ่งขึ้น และทางกรมเจ้าท่าได้มีการติดกล้อง CCTV เพื่อตรวจเช็คการขนส่งทางเรือว่ามีการเดินเรือที่ถูกกฎระเบียบหรือไม่ หากทำผิดกฎก็จะมีบทลงโทษตามมา”

ด้านเรือเอกภักดี ผ่องใส หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการไอคอนสยาม กล่าวว่า “จากการที่ทางไอคอนสยามได้เปิดบริการเพื่อตอบรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอนนี้ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางไอคอนสยามได้มีบริการทางเรือให้กับนักท่องเที่ยว ทำให้มีส่วนที่ทำให้ปริมาณเรือที่สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ทางไอคอนสยามจะจัดให้มีการอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำเรือรับรู้กฏของการเดินเรือตระหนักถึงความปลอดภัยและบริการที่ดีกับนักท่องเที่ยวต่างๆอีกด้วย”

ด้านนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สังกัดกรมเจ้าท่า ได้กล่าวว่า “ทางกรมเจ้าท่าได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงได้กวดขัน กำหนดกฏระเบียบ กฏเกณฑ์การเดินเรือสากลให้กับหน่วยงาน องค์กร กิจการต่างๆที่ใช้เส้นทางน้ำในการสัญจรไปมา และวันนี้ต้องขอบคุณนายกสมาคมเรือไทย คุณ”มนูญ พุฒตาล” ที่ได้รวบรวมเจ้าหน้าที่และบุคคลในภาคส่วนต่างๆมาพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ วางแผนและแนวทางปฏิบัติไม่ให้เกิดปํญหาขึ้นมา อีกทั้งเพื่อยกระดับการบริการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันด้วย”

“การประชุมครั้งนี้จะไม่เป็นการประชุมที่ผ่านเลยไป ปัญหาต่างๆที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบในการท่องเที่ยว ความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว คนเดินเรือที่ทำให้เกิดสูญเสียขึ้นมาไม่ว่ากับชีวิตและทรัพย์สินต้องมีการแก้ไข เพื่อยกระดับการเดินเรือไทย และยกระดับการท่องเที่ยวของไทยไปในตัวด้วย และวันนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมปรึกษาหารือในการประชุมครั้งนี้ด้วย” นายมนูญ พุฒทอง นายกสมาคมเรือไทย กล่าวทิ้งท้าย