พลเอก ประยุทธ์  นายกรัฐมนตรี คารวะครูผู้สอน พลเอก เกษม  นภาสวัสดิ์ ในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

639

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู .. 2562 คือ ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยีและมอบสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 .. 2562 สำหรับงานวันครูในปีนี้กำหนดแก่นสาระ (Theme) ของการจัดงานวันครูว่า “คุณธรรมนำครูไทย  สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ และในปีนี้ได้จัดพิเศษกว่าทุกปี โดยมีการแถลงผลงานและนิทรรศการผลงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0”  

กิจกรรมงานวันครูเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายข้าวสารพระสงฆ์ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวง ศึกษาธิการ และเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ และพิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีนายอำนาจ  วิชยานุวัติ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์  นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนายศรัณย์  ศรีมะเริง ครูอาวุโสในประจำการ กล่าวนำคำปฏิญาณตน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา และได้มีวางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์  พิธีคารวะครูอาวุโส เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึง พระคุณครู โดยคารวะครูที่เคยสอนนายกรัฐมนตรีสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ได้แก่  พลเอก เกษม  นภาสวัสดิ์  พิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 4 ท่าน 3 นิติบุคคล รางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2561 จำนวน 9 คน และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ส่วนช่วงบ่าย มีปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 2 เรื่องคุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย พิธีคารวะครูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย คารวะครูสมัยนักศึกษาแพทย์ ได้แก่ ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ รวม 4 หน่วยงาน จำนวน 1,338 คน ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2561 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัล    ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับยกย่อง รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ พ.ศ. 2561 รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2561 รางวัลประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย และรางวัลข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลพระพฤหัสบดี รางวัลบุคลากร สพฐ. ดีเด่น รางวัลผู้บริหารดีเด่นอาชีวศึกษา และทุนมูลนิธิทวีบุณยเกตุ

สำหรับกิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นทั้ง ส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และส่วนภูมิภาค สถานที่     ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ โดยส่วนกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครู ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และผ่านทาง http://sdib.dusit.ac.th ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ในวันที่ 17 มกราคม 2562 การแถลงผลงานการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการสภาการศึกษา และนิทรรศการผลงานของกระทรวงศึกษาธิการรอบ 4 ปี หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0”  พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 และการเสวนาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” และในวันที่ 18 มกราคม 2562 การเสวนา เรื่อง “บนเส้นทางสายอาชีพของครูยุคใหม่”

ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นิทรรศการผลงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี  รวมถึงร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ   ต่อครูใน Facebook FanPage แฟนเพจ “คุรุสภา” และติดแฮชแท็ก #วันครู2562 นอกจากนี้ สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ “Teachers’ Day” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 โดยพิมพ์คำว่า https://store.line.me/stickershop/product/6017616 หรือค้นจากคำว่า Teachers’ day ใน sticker shop รายได้จากการขายสติ๊กเกอร์จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์    โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th