วช. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา สร้างเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์

498

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและการบริการ และเพื่อความสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดและใช้ประโยชน์องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนองนโยบายรัฐบาโดยให้ความสำคัญกับการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและด้านการประดิษฐ์ในสถาบันการศึกษา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ เทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม และได้มีการดำเนินการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2562 นี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา จำนวน 2 ครั้งครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจัดขึ้นในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2562 ในงาน “มหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งกลุ่มเรื่องเพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใน 4 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 2) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปะและการออกแบบ และ4) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะและเทคนิค ด้านการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างเป็นระบบ และเกิดเครือข่ายด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมระหว่างนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน

       สำหรับการจัดกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการบ่มเพาะนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. และครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการบ่มเพาะนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง MR 211 – ห้อง MR 231 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร