สทศ.ร่วมกับสพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

2134

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 โดย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย รองผอ.สทศ. ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบ สพฐ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  เป็นสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อยู่ภายใต้ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 130 คน และ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อยู่ภายใต้ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 239 คน

ในปีการศึกษา 2561 การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้มีสิทธิ์สอบ 790,210 คน มีศูนย์สอบ 186 ศูนย์ สนามสอบ 4,108 สนาม ห้องสอบ 28,959 ห้อง 

สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 696,457 คน มีศูนย์สอบ 227 ศูนย์ สนามสอบ 4,135 สนาม ห้องสอบ 25,341 ห้อง นอกจากนี้ O-NET ม.3 ยังมีการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ผู้มีสิทธิ์สอบ 718 คน แบ่งตามศูนย์สอบ E-Testing ดังนี้ (1) ม.บูรพา 195 คน (2) ม.นเรศวร 153 คน (3) ม.เชียงใหม่ 160 คน (4) ม.สงขลานครินทร์  210 คน

การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 สอบ 4 วิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) ภาษาอังกฤษ (4) วิทยาศาสตร์ นับเป็นปีที่ 2 ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่ออกข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น รูปแบบข้อสอบปรนัย (เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ) จำนวน 80 คะแนน และรูปแบบข้อสอบอัตนัย (แบบเขียนตอบ) จำนวน 20 คะแนน ในปีนี้ สทศ. เพิ่มศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย จากเดิม 4 ศูนย์ เพิ่มเป็น 5 ศูนย์ ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2) มหาวิทยาลัยบูรพา (3) มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) (4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

อนึ่ง ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงกรณีนักเรียนที่เข้าสอบมีเหตุฉุกเฉินเรื่องสุขภาพแล้วมาทำการสอบไม่ได้ สทศ.ได้เตรียมความพร้อมจะเปิดสอบรอบพิเศษซึ่งทำเป็นประจำทุกปี ในข่วงเดือนมีนาคม 2562