เปิดแล้ว !! มหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 21 เกษตร “สุข” ด้วยศาสตร์พระราชา ที่ชลบุรี

796

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 21 เกษตร “สุข” ด้วยศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานเครือข่ายและผลิตภัณฑ์จากเกษตรธรรมชาติจากเกษตรกรที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ.62 นี้

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทางการเกษตร เป็นสินค้าส่งออก โดยเฉพาะพืชผัก ผลไม้นานาชนิด  เพราะสภาพดิน น้ำ อากาศที่สามารถทำการเพาะปลูกตลอดปี จนในอดีต ดังคำกล่าวที่ว่า “ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว” อันแสดงถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเดิม   คนไทยประกอบอาชีพในลักษณะผลิตเพื่อ “พออยู่พอกิน” แต่ในปัจจุบันการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้นและไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า มีการทำธุรกิจและส่งออกสินค้าทางการเกษตรกับต่างประเทศมากขึ้น คนไทยจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็น “การทำมาค้าขาย ” ส่งผลให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกาย สังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นการทำเกษตรโดยใช้หลักเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นทางเลือกของเกษตรกรไทย โดยใช้การปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทำการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในในดำรงชีวิต สร้างอาหาร   ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งผู้ที่มาในงานนี้สามารถเลือกซื้อผลผลิตเกษตรธรรมชาติโดยตรงจากผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ และยังได้เห็นแปลงทดลองที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

ในปัจจุบันมีผลผลิตเกษตรธรรมชาติเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งการคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติ เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนทางด้านอาหารและพันธุกรรมพืช อันจะนำไปสู่สังคมเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน