มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดตัว โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร สู่สากล

357

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารให้เป็นมาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้กับบุคคลในวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดฐานสมรรถนะบุคคล การวัดและประเมิน การฝึกอบรม และการได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมธุรกิจอาหาร การประกอบกิจกรรมของธุรกิจอาหารจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ความสำเร็จซึ่งจะเกิดขึ้นในทั้ง 3 ระดับ

ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับกลยุทธ์ และระดับนโยบาย โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ บุคลากรในกลุ่มอาชีพธุรกิจอาหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพธุรกิจอาหาร อาทิเช่น สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่า 70 คน โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ