สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ก่อนกำหนด พร้อมเผยข้อสอบม.6

1086

ตามที่  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดการประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบ
ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 (จากเดิมวันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศผลสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (จากเดิมวันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม) ทั้งนี้ สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET จำแนกตามวิชา (คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน) ดังนี้

  • ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
รหัส / วิชาผู้เข้าสอบ

(N)

คะแนนเฉลี่ย
(Mean)
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
คะแนนสูงสุด
(Max.)
คะแนนต่ำสุด
(Min.)
มัธยฐาน
(Median)
ฐานนิยม
(Mode)
61 – ภาษาไทย701,48455.9015.6599.250.0057.2561.75
63 – ภาษาอังกฤษ701,45639.2418.38100.000.0035.0030.00
64 – คณิตศาสตร์701,42037.5020.41100.000.0035.0025.00
65 – วิทยาศาสตร์701,45839.9312.63100.000.0038.5038.00

โดยภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2560 ทุกวิชา

  • ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
รหัส / วิชาผู้เข้าสอบ

(N)

คะแนนเฉลี่ย
(Mean)
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
คะแนนสูงสุด
(Max.)
คะแนนต่ำสุด
(Min.)
มัธยฐาน
(Median)
ฐานนิยม
(Mode)
91 – ภาษาไทย645,68554.4216.02100.000.0054.0052.00
93 – ภาษาอังกฤษ645,32329.4511.55100.000.0028.0026.00
94 – คณิตศาสตร์645,57530.0416.03100.000.0028.0024.00
95 – วิทยาศาสตร์645,20036.1011.01100.000.0034.0034.00

โดยภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบ
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

การดูผลสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)

1. สำหรับนักเรียนที่ต้องการดูผลสอบ O-NET แบบรายบุคคล

– ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ไปที่เมนูเข้าระบบ O-NET เลือกปีการศึกษา
เลือกระดับชั้น ใส่เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) และ ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ปรากฏ

 

  1. สำหรับโรงเรียนที่ต้องการดูผลสอบ O-NET รายโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ) ที่ตั้งโรงเรียน (ในเมือง / นอกเมือง) จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด ระดับประเทศ

สำหรับการดูผลการสอบ O-NET รายโรงเรียน ให้โรงเรียนไปที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ไปที่เมนูเข้าระบบ O-NET ใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของโรงเรียน ทั้งนี้ สทศ.ขอให้ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษานำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบ O-NET สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถตรวจสอบผลคะแนน O-NET ผ่านทางระบบการรายงานผลอัตโนมัติ (RPS : Reporting Service System) ทางเว็บไซต์ www.niets.or

นอกจากนี้ สทศ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.niets.or.th/th/content/view/12793