สทศ. ได้ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 แล้ว

752

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สทศ.)ได้ประกาศว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 กำหนดประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 (จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเร็วกว่ากำหนด)  

โดยภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบ
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ปรากฎดังตาราง

 

  • ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
รหัส / วิชาผู้เข้าสอบ

(N)

คะแนนเฉลี่ย
(Mean)
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
คะแนนสูงสุด
(Max.)
คะแนนต่ำสุด
(Min.)
มัธยฐาน
(Median)
ฐานนิยม
(Mode)
01 ภาษาไทย372,55347.3116.1095.500.0047.0045.50
02 สังคมศึกษาฯ373,03335.167.9685.000.0035.0033.00
03 ภาษาอังกฤษ373,14831.4115.30100.002.5026.2522.50
04 คณิตศาสตร์373,21330.7220.49100.000.0025.0020.00
05 วิทยาศาสตร์372,72730.5111.0898.401.6028.8027.20

 

การดูผลสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)

  1. 1. สำหรับนักเรียนที่ต้องการดูผลสอบ O-NET แบบรายบุคคล

– ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.niets.or.th ไปที่เมนูเข้าระบบ O-NET เลือกปีการศึกษา  เลือกระดับชั้น ใส่เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) และ ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ปรากฏ

  1. สำหรับโรงเรียนที่ต้องการดูผลสอบ O-NET รายโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ) ที่ตั้งโรงเรียน (ในเมือง / นอกเมือง) จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด (สพฐ. สพม. สพป. สช. สกอ. ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด สถาบันพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) และระดับประเทศ  ให้โรงเรียนไปที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ไปที่เมนูเข้าระบบ O-NET ใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของโรงเรียน ทั้งนี้ สทศ. ขอให้ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษานำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

สถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบ O-NET เพื่อใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยสามารถตรวจสอบผลคะแนน O-NET ผ่านทางระบบการรายงานผลอัตโนมัติ (RPS : Reporting Service System) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 เมษายน 2562 โดย สทศ. จะให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.niets.or.th