สปสช.ชื่นชม อบจ.ชัยภูมิ รุก “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ”7 ปี เข้าถึงดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยฯ ต่อเนื่อง

674

สปสช.ชื่นชม อบจ.ชัยภูมิ หนึ่งตัวอย่าง “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ” ต่อเนื่อง 7 ปี เพิ่มคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูฯ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เผยปี 61-62 สปสช.-อบจ.ชัยภูมิ ร่วมสมทบเพิ่ม งบกองทุนเพิ่มเป็น 8 ล้านบาท/ปี

    

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่โรงพยาบาลจัตุรัส ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยนายตรารัศมิ์ นาคดิลก ผช.ผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา และคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงาน “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดชัยภูมิ” หรือ “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ” เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการฟื้นฟู กายอุปกรณ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถาภาพในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายมนตรี ชาลีเครือ นายกอบจ.ชัยภูมิ นพ.ดุสิต ขำชัยภูมิ ผอ.รพ.จัตุรัส นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส ให้การต้อนรับ    

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า กองทุนฟื้นฟูสมรรภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดนั้น เป็นความร่วมมือระหว่าง สปสช. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อดูแลประชาชนผู้มีสิทธิที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้จัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์จำนวน 16.13 บาทต่อผู้มีสิทธิ สำหรับประชากรผู้มีสิทธิจำนวนกว่า 48 ล้านคน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นบริหารจัดการในรูปแบบเหมาะสมตามบริบทพื้นที่ อย่างเช่น “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ” ที่เป็นการดำเนินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง อบจ.ชัยภูมิได้ร่วมจัดตั้งและสมทบงบประมาณกับ สปสช.มาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยกระจายงบประมาณให้กับโรงพยาบาลผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งในปี 2561 มีการดำเนินโครงการที่น่าสนใจ อาทิ โครงการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยการแพทย์แผนไทย, โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มใน อ.เกษตรสมบูรณ์ , โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันความพิการในเด็กธาลัสซียเมีย ,โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจ และโครงการกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง  เป็นต้น

“โครงการต่างๆ ที่เกิดจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ของจังหวัดชัยภูมิในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง แต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในพื้น เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการดำเนินกองทุกฟื้นฟูสมรรถภาพที่ประสบผลสำเร็จ” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

ด้าน นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องฟื้นฟูฯ เข้าถึงหรือได้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการฟื้นฟูฯ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยบริการให้ตอบสนองต่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูในท้องถิ่นชุมชน ทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคนพิการ องค์กรผู้สูงอายุและองค์กรอื่น ๆ ในพื้นที่ ในการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วยผู้ป่วยหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน

จากที่เริ่มต้นในปี 2556 สปสช.สนับสนุนงบประมาณ 3 ล้านบาท และ อบจ.ชัยภูมิร่วมสมทบ 3 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณ 6 ล้านบาท/ปี และต่อมาในปี 2561 สปสช.จัดสรรงบเพิ่มเป็น 4 ล้านบาท และ อบจ.ชัยภูมิร่วมสมทบเพิ่มเป็น 4 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณ 8 ล้านบาท เช่นเดียวกับในปี 2562 นี้ ทำให้มีการขยายการดูแลเพิ่มขึ้น โดยการบริหารจัดการงบประมาณจะแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.ชดเชยและสนับสนุนกายอุปกรณ์ 2.พัฒนาระบบบริการ 3.พัฒนาคุณภาพชีวิต และ 4.บริหารจัดการ

“อบจ.ชัยภูมิให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ โดยมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถฯ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดูแลสุขภาพประชาชน ทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรภาพได้รับการดูแลแล้ว แต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งหน่วยบริการ องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และชุมชน ทำให้การดูแลประชาชนในพื้นที่บรรลุเป้าหมาย” นายก อบจ.ชัยภูมิ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะยังได้ลงเยี่ยมบ้าน นางหริ่ง เพชรวิสิทธิ์ ผู้ป่วยที่ข้อสะโพกหักรักษา โดยการดึงกระดูก ซึ่งนอนติดเตียงเป็นเวลานาน และเริ่มมีแผลกดทับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ททางญาติจึงขอเตียงนอนแบบปรับได้ จากกองทุนฟื้นฟูฯเพื่อมาทำการรักษาที่บ้าน ซีงจะมีเหล่า อสม.ในชุมชนเข้ามาช่วยดูแลเป็นระยะ ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกโดดเดี่ยว จากนั้นได้เยี่ยมบ้านนายขันทอง ลายภูคำ ซึ่งป่วยจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองจากการลื่นล้ม และได้ทำการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดร่วมกับแพทย์แผนไทย จนสามารถเดินได้ในระยะใกล้ๆ ถ้าต้องเดินไกลจะมีอาการเหนื่อย ญาติจึงขอรถเข็นนั่งหรือวิวแชร์เพื่อขนย้ายผู้ป่วยในระยะไกลหรือเข้าออกห้องน้ำได้สะดวกขึ้น จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนช่วงบ่ายได้เยี่ยมบ้าน นางสุภาพร  สีปัตถา ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ในโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2561 จำนวน 30,000 บาท ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของอบจ.ชัยภูมิ สปสช. และยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จังหวัดชัยภูมิ และนายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนในชุมชน ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของน.ส.สุภาพรดีขึ้น หลังจากนั้นน.ส.สุภาพร ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยปรับปรุงบ้านด้วยการเปลี่ยนหลังคาบ้านใหม่ ฝาบ้านใหม่   ทำให้ที่พักอาศัยดีขึ้น