สปสช.เขต 10 จัดวิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เพื่อการกุศล “NHSO For Run..เดินวิ่ง หมอ  หงวน ฮาล์ฟมาราธอน 2019” เพื่อกระตุ้นการออกกำลังกายส่งเสริมป้องกันโรค

603

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 04.00 น. ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงานวิ่งการกุศล “ NHSO For Run..เดินวิ่ง หมอ  หงวน ฮาล์ฟมาราธอน 2019”  จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี  ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการออกกำลังกายและเพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติคุณ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นนายแพทย์ผู้บุกเบิกและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ  และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะบริจาคเข้ามูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ซึ่งมูลนิธิมิตรภาพบำบัดได้ก่อตั้ง ตามที่นายแพทย์สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้มีเจตนารมณ์ให้มีการรวมกลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูงได้แก่โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมกับหน่วยบริการในการเป็นอาสาสมัครร่วมช่วยเหลือในการให้บริการ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ และพัฒนาระบบบริการให้เป็นบริการด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลช่วยเหลือกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ป่วยหลายสิบกลุ่ม เพื่องานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อนขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของท่านตามที่ท่านได้ฝากงานนี้ไว้ให้ดำเนินการต่อไป และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิมิตรภาพบำบัดขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 2551 ซึ่งปัจจุบัน มูลนิธิฯได้ตั้งอยู่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร

 

นายแพทย์ศักดิ์ชัย เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่าโครงการ วิ่งการกุศล “NHSO For Run..เดินวิ่ง หมอ  หงวน ฮาล์ฟมาราธอน 2019” เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพให้กับประชาชน เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย แทนการรับประทานยารักษาโรค  โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่พบมากคือ เบาหวาน ความดันโลหิต ซึ่งสามารถป้องกันด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่สะดวก  ซึ่งกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาครัฐและเอกชนต่างๆ เป็นอย่างดี

นายแพทย์ เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผอ.สปสช.เขต 10 อุบลราชธานีกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่จะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ในพื้นที่เขต 10  มีพบว่าโรคที่เป็นมาอันดับหนึ่งคือ โรคความดันโลหิตสูง ประมาณ 19,692 ราย ราย และรองลงมาคือ เบาหวาน ประมาณ 14,540 ราย ซึ่งโรคทั้งสองนี้

สามารถป้องกันด้วยการออกกำลังกาย  ทาง สปสช.เขต 10 จึงจัดโครงการวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ  อีกทั้ง นพ.สงวน นิตยารัมพงศ์ ยังเคยรับราชการ ที่ รพ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็น 1 ในจังหวัดพื้นที สปสช.เขต 10 อีกด้วย

ในการวิ่งครั้งนี้ได้ มีการเชิญชวน  กับผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินวิ่งคึกคักประมาณ 3,000 คน โดยเริ่มวิ่งจากลานทุ่งศรีเมือง เขตวิ่ง ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ  โดยมีระยะทางวิ่ง 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 21 กิโลเมตร และประกวดนักวิ่งประเภทแฟนซีอีกด้วย