เลขาธิการ กศน. ลุยเดินหน้าให้คนไทยไดรับโอกาสการศึกษา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โอกาสครบรอบ 11 ปี

3114

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 11ปี เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สำนักงาน กศน. ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สำนักงาน กศน. มีภารกิจที่ต่อเนื่อง โดยมีพัฒนาการมาจากกอง การศึกษาผู้ใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2483 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การศึกษาแก่ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาโดยำลดับเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อพ.ศ. 2522 และปรับเปลี่ยนเป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในพ.ศ. 2546 จนกระทั่งพ.ศ. 2551 มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งได้ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551 จึงมีการปรับเปลี่ยนเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำนักงาน กศน.ในปัจจุบัน

ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่ที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”

โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งในวันคล้ายวัน สถาปนา สำนักงาน กศน. เนื่องโอกาสครบรอบ 11 ปีได้มีการจัดพิธีอย่างเรียบง่าย  กสน.เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตลอดจนถึงครู กศน.ด้วย ทั้งนี้สำนักงาน กศน.จะเดินหน้า ปรับเปลี่ยนตัวขีดความสามารถสมรรถนะของ ประชาชนไทยให้สามารถแข่งขันได้ สามารถสร้างทักษะความรู้ และให้สามารถมีอาชีพ มีงานทำ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ชดเชย เติมเต็ม เยียวยา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดในทุกชุมชนทั่วทุกระแหงบนแผ่นดินไทย