‘BGRIM’ จัดงาน CG Day 2019

122

ดร.อนุสรณ์แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ เป็นประธานเปิด
งานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Day 2019 (Corporate Governance Day) ภายใต้แนวคิด
“ปลูกฝังรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” เพื่อปลูกฝังและสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของพนักงานถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานขององค์กรที่มีความโปร่งใสภายใต้หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษ จาก คุณยุทธ วรฉัตรธาร ในหัวข้อ “Good Team, Good GRC,
Good Organization” ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการ และกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ต่างๆ เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมชั้น
7 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เมื่อเร็วๆ นี้