การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

716

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และกรมศิลปากร จัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้งานศิลปะปูนปั้นเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย และมีผู้สืบสานงานช่างฝีมือแขนงนี้ต่อไป โดยในปีนี้มีการจัดทัศนศึกษาดูงานปูนปั้นและสัมมนาวิชาการเรื่อง “ศิลปะ ทวารวดี” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะทวารวดี มาเป็นวิทยาการในการถ่ายทอดความรู้ตลอดการศึกษาดูงาน

ทั้งนี้การประกวดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2562 และตัดสินการประกวดในวันที่ 28 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีพิธีเปิดในวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี และ อ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวด ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์