การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่าง 7 สถาบัน

297

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประชุมวิชาการระดับชาติระหว่าง 7 สถาบัน ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา