จุฬาฯ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ CU Zero Traffic Accident

362

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
รองอธิการบดีจุฬาฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ หรือ CU ZeroTraffic Accident กิจกรรมที่จัดขึ้นมีการบรรยาย“ขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ” โดยตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันพิธีมอบหมวกกันน็อกให้ตัวแทนของศูนย์รักษาความปลอดภัย จุฬาฯสำนักบริหารระบบกายภาพ และสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จากนั้นมีการกิจกรรมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และ Scooter เป็นการเริ่มสัปดาห์การขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ
ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่าปัญหาการจราจรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นปัญหาที่มีมานานและส่งผลกระทบต่อนิสิตและบุคลากรซึ่งประสบอุบัติเหตุบางครั้งรุนแรงทำให้พิการและเสียชีวิตแต่ละปีมีการส่งนิสิตและบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ปีละ 200 – 300 รายการฝ่าฝืนวินัยจราจรเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาจุฬาฯ ยังไม่มีการรณรงค์ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยอย่างจริงจังหลักการลดอุบัติเหตุจากการจราจรประกอบด้วยหลักการสำคัญคือ 3 E ประกอบด้วย Educationการให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาคม Enforcement
การบังคับใช้และปฏิบัติตามระเบียบวินัยจราจร และ Environmentการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ถนนหนทาง ซึ่งใน 2ข้อแรกคือการสร้างความตระหนักและการปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรเป็นประเด็นสำคัญที่จุฬาฯ ยังขาดในส่วนนี้ จุฬาฯจึงได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ ขึ้น
“โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างหลายภาคส่วนทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือกันสร้างความตระหนักในเรื่องนี้รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตปทุมวันสถานีตำรวจปทุมวันผลที่คาดว่าจะได้รับคือการเคารพระเบียบวินัยจราจรที่เพิ่มขึ้นการฝ่าฝืนวินัยจราจรที่ลดลงส่งผลต่อการลดลงของการเกิดอุบัติเหตุการจารจราจรในระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้จุฬาฯเป็นแกนนำของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพภาคกลางจำนวนกว่า70 มหาวิทยาลัยซึ่งการลดอุบัติเหตุการจราจรเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นที่ยอมรับของทุกมหาวิทยาลัยว่าเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นโอกาสที่ดีในการขยายการรณรงค์ต่างๆ ที่จุฬาฯเป็นต้นแบบไปสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัย และภาคประชาชนต่อไป”

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ กล่าวโครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกรวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่และใช้ยานพาหนะบนท้องถนนอย่างปลอดภัยแก่ประชาคมจุฬาฯและผู้ขับขี่ยานพาหนะภายในจุฬาฯรวมทั้งลดอัตราอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนำมาสู่ความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ นิสิตคณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯรวมถึงผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย เช่น รถยนต์ แท็กซี่รถจักรยานยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์รับจ้าง จักรยาน Scooterรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย (ปอ.พ)โครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯจะมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนให้กับบุคลากร นิสิตรวมถึงประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย เช่น
กิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อคกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยให้กับเครือข่ายและบุคลากรที่ขับขี่จักรยานยนต์โดยจะมีการลงนามปฏิญาณตนพร้อมรับเสื้อขับขี่ปลอดภัยการรณรงค์และการจัดอบรมประชาคมจุฬาฯ เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง การจัดงานสัปดาห์แห่งการขับขี่ปลอดภัยการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยพิธีมอบหมวกกันน็อคให้กับประชาคมจุฬาฯ เพิ่มเข้มงวดเรื่องการใช้รถและถนนภายในจุฬาฯการจัดประกวดการออกแบบทางม้าลายการประกวดคลิปสั้นเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย ฯลฯ