นศ.มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

376

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งโครงการเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 2562 ภายใต้โครงงาน การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลโลจิสติกส์บนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวมทั้งได้เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ไปประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์ที่มีการจัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นไปเป็นตัวแทนประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติมีดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงาน และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้การดำเนินงาน   สหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องตามปรัชญาสหกิจศึกษา มาตรฐาน การดำเนินงานสหกิจศึกษา และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการในประเทศไทย
  3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่อง และชมเชยองค์กรหรือหน่วยงาน และบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงาน สหกิจศึกษา
  4. เพื่อเผยแพร่และเป็นพื้นที่ที่สามารถมาแสดงผลงาน กระบวนการ นำไปสู่การเรียนรู้และการแบ่งปัน ก่อให้เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไป

5.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ สู่สังคมภายนอก ซึ่งมี หน่วยงาน และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก

สำหรับมทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 3 ประเภท ได้แก่

  1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงงาน การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลโลจิสติกส์บนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันกรณีศึกษา: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ผลงานของนายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2562 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ โครงงาน ชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน บอร์ดพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษและคู่มือการทำงานในแผนก TM&OD สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ผลงานของนางสาวนนทิชา หวังดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2562 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  1. ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษาโครงงานการพัฒนาแอพลิเคชั่น ทำดี (Do Good Deeds Application Development) ผลงานนายอรรถพล วิจิตรเรืองนภา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2562 พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับ นายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง โครงงานการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลโลจิสติกส์  บนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 นั้น ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ไปประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2562

นายสรวิชญ์ เป็นบัณฑิตที่จะขึ้นรับเกียรตินิยมฯคณะวิศวกรรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับ ที่เรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.92 เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน เรียนเก่ง ความรับผิดชอบดี โดยนายสรวิชญ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ผลงาน ที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลในครั้งนี้  ซึ่งผลงานนี้เป็นการต่อยอดจากการทำโปรเจคเพื่อจบการศึกษา โดยได้แรงบันดาลใจมาจากการเรียนในห้องเรียนซึ่งอาจารย์นิเทศงานและคอยให้คำแนะนำคือ อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ และ มีคุณชัยวัชร์ ฉัตรอนุกูลกิจ เป็นพี่เลี้ยงในสถานประกอบการบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โดยตนได้เข้าไปศึกษาและปฏิบัติงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 27 พ.ย. 2560 – 27 มี.ค. 2561 (4 เดือน)

โครงงานได้รับการจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการทั้งลักษณะงานและ ระยะเวลา มีพี่เลี้ยงจากแผนกโลจิสติกส์สอนงานให้เข้าใจการทำงานของแผนกโลจิสติกส์รวมถึงการใช้งาน เอกสารในแผนก และหลังจากที่เรียนรู้งานโลจิสติกส์เรียบร้อยแล้ว เมื่อมาถึงการพัฒนาโปรแกรม พี่เลี้ยงจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีสอนเทคนิค ประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมถึงสอนพัฒนา โปรแกรมในการทำงานในบริษัท

จากการดำเนินงานที่มีความถูกต้องมีระเบียบแบบแผนและทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้/ ทักษะตามที่ได้เรียนมา ทำให้ผมมีโอกาสได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในหลายด้าน รวมถึงได้พัฒนาการทำงานเฉพาะงานในส่วนของการพัฒนาโปรแกรม การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และอื่น ๆ เป็นต้น  ซึ่งความรู้และทักษะที่ได้ จากการเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้ผมสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ส่วนการวางแผนในการพัฒนาโปรแกรมนั้นผมยึดหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ  (System Development Life Cycle หรือ SDLC) สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อโครงงาน เนื่องจากสถานประกอบการต้องการที่จะพัฒนา โปรแกรม ให้พนักงานในแผนกโลจิสติกส์สามารถทำงานได้สะดวกและมีระบบมากขึ้น

โครงงานนี้สามารถนำไปใช้งานในแผนกโลจิสติกส์ เพื่อเก็บ วิเคราะห์ และรวมรวมข้อมูลได้สะดวกขึ้น เพราะมีโครงงานเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานดังกล่าว ซึ่งเป็นงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น รูปธรรม ในฐานะที่จะได้เป็นตัวแทนไปประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อาจารย์ที่ปรึกษา ที่แนะนำและให้โอกาสดีๆ กับผมในครั้งนี้และจะทำให้เต็มที่ เต็มความสามารถที่สุดครับ

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ผลงานของนักศึกษาได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานประกอบการ และยังเป็นการสร้างเกียรติภูมิ ชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบันได้อีกทางหนึ่ง