มทร.รัตนโกสินทร์ส่งผู้บริหารเข้าศึกษาดูงานที่ Institut Culinaire Disciples Escoffier (สถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์) Towngas Cooking Center เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

220

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้มอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์จากวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ Institut Culinaire Disciples Escoffier (สถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์) Towngas Cooking Center เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือการบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหารและการทำความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมจะดำเนินร่วมกันในอนาคต