มทร.รัตนโกสินทร์ จับมือกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมสู่ตลาดสากล

311

โครงการผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชนและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เปิดหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและมีศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ

เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติฝึกงานใหม่ หลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง และกำหนดไว้ชัดเจนต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบอย่างน้อยร้อยละ 50 ซึ่งเป็นจุดเด่นของหลักสูตรโดยจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โครงการนี้สามารถยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจต่างประเทศรวมทั้งสายงานการตลาดที่มีความรู้การจัดการธุรกิจค้าปลีก

โดยบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชนเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาร้อยละ 70 แก่นักศึกษาวิชาการตลาดภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 60 รุ่นต่อรุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติและมหาวิทยาลัย 2.เพื่อเกิดความร่วมมือกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการตลาดในการศึกษาด้านธุรกิจค้าปลีกโดยทางบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อการศึกษา 3.เพื่อเปิดโอกาสกับนักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้โอกาสศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีอาชีพรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนวในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 92 แห่งรวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 30 หน่วยงาน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา