รักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข “Love Hua Hin” together we can create a better world ครั้งที่ 3

306

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมโครงการ รักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข “Love Hua Hin” together we can create a better world ครั้งที่ 3 ซึ่งโครงการ “รักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รักสุขภาพ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น เบาหวาน ความดัน, การให้คำปรึกษาด้านสาธารณสุข, การออกกำลังกาย เดินเพื่อสุขภาพ, การพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ/สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของหัวหิน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัย ภายใต้ความร่วมมือทั้งสามภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้จัด ณ ลานหน้าหาดหัวดอน เขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้นำนักศึกษาจำนวน 100 คนเข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ต่อการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรมในชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชมต่อไป