วช.ร่วมกับ มก. เปิดตัว“โครงการทะเลไทยไร้ขยะ” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ” 

414

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมจอมพลสกฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กล่าวความเป็นมาของโครงการและกล่าวต้อนรับ และดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายอเล็กซ์ เรนเดล ดารานักแสดงที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมพูดคุยและเปิดตัว “โครงการทะเลไทยไร้ขยะ” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ”

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “วช. ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บริหารโครงการทะเลไทยไร้ขยะ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้มาบูรณาการและใช้นวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนลงสู่ทะเลและจัดการขยะแบบครบวงจรในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเกิดขยะในทะเล ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน นักวิจัย หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้ปัญหาขยะทะเลของไทยและของโลกลดลง ทะเลใสสะอาด และช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การสนับสนุนทุนวิจัยลักษณะนี้ วช. จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดหัวข้อวิจัยเฉพาะที่มีความท้าทาย เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วนของประเทศได้ตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย วช. มุ่งหวังให้ทะเลไทยไร้ขยะด้วยความร่วมมือของนักวิจัยและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือให้เกิดทะเลไทยไร้ขยะด้วยมือเรา”การดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและคำนึงถึงปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการพลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย การบริโภค และการจัดการ ณ ปลายทาง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ. 2561 – 2573 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ และจะประกาศเป็นนโยบายระดับชาติผลักดันไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป”

ผศ. ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าแผนงานวิจัยภายใต้โครงการทะเลไทยไร้ขยะ กล่าวว่า “คณะนักวิจัยมีเป้าหมายหลักในงานวิจัยเพื่อลดขยะพลาสติกจากบนบกตกสู่ทะเล โดยการศึกษาวงจรการไหลของขยะพลาสติกจากแหล่งกำเนิดไปสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งชนิดและปริมาณขยะพลาสติก การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บขยะพลาสติกในพื้นที่ชายฝั่งทะเล รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้ขยะพลาสติก เพื่อให้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก”

สำหรับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นต้นแบบของดารานักแสดง นายอเล็กซ์ เรนเดล ได้เสนอแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมว่า “การป้องกันอะไร สักอย่างต้องเริ่มที่ต้นเหตุ ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้ผู้อื่นได้ ทำไมเราถึงไม่ทำ” การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยไม่รู้ตัวจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างโอกาสให้เยาวชนเล็งเห็นปัญหาที่แท้จริง จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เป็นรูปธรรม และยั่งยืน

 

ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้มาบูรณาการและใช้นวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนครบวงจรของวัฏจักรขยะ ให้เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่าย และผลิตภัณฑ์จากขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปสู่การกำหนดนโยบายของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และการ์ตูนสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทะเลไทยไร้ขยะ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโครงการ เพื่อความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกของปัญหาขยะในทะเลไทย สำหรับโครงการทะเลไทยไร้ขยะ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ” และยังมีพิธีตัดสินมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)ด้วย