วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กสอ. เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการOTOP

631

เมื่อวันที่ 4  เมษายน 2562 ที่โรงแรมเดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์  ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการแถลงข่าว การสัมมนาชี้แจง “กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ในรูปแบบของการจัดอบรม การให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ” ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการผลิต การบริหารจัดการองค์กร

การบริหารจัดการเงินและบัญชี การบริหารจัดการด้านการตลาด การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง / ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหาร และเครื่องดื่ม ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้  ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี  รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์  นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวพรรณรัตน์  ศรประชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายรพี  ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกันให้ข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายในการมาร่วมรับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการอบรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการเนื้อหาในด้านการบริหาร/พัฒนาการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าได้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดผลิตภาพในการผลิต (Productivity) ลดอัตราการสูญเสียในการผลิต มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม การบริหารจัดการ เพื่อความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่หลัก และสามารถกำหนดกลยุทธ์หลักของแต่ละฝ่ายธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถสร้างนวัตกรรม หรือนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงเข้าใจวิธีการสร้างตรายี่ห้อ (Brand Building) การเข้าใจลูกค้าและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย/ การตลาด Online เพื่อเข้าใจหลักการการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจผู้บริโภค และพฤติกรรมของผู้บริโภค และเข้าใจช่องทางการจัดจำหน่าย และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนในช่องทางที่เหมาะสม

โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 35 คน ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ได้แก่ ในจังหวัดนครปฐม,  สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช  โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ทั้งทางด้านการผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การบริหารเงินและบัญชีและการบริหารจัดการตลาด โดยการประเมินศักยภาพธุรกิจและจัดทำแผนการการพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมตามระดับของวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับการวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเฉพาะราย การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนแต่ละราย ตลอดจนศึกษาดูงานต้นแบบกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอาจได้รับเลือกให้ดูงานการพัฒนา OTOP ภายในประเทศหรือต่างประเทศ (ตามเงื่อนไขของโครงการ)

ด้านนายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจทางด้านการบริหารจัดการผลิตการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการเงินและบัญชี การบริหารจัดการด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินการพัฒนา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯมีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้มาก ในการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้มีการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

พื้นที่การดำเนินงานฝึกอบรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  3-4 กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 35 คน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเลือกสถานที่ จังหวัดที่ต้องการฝึกอบรม ดังนี้อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ,อำเภอหัวหิน จังหวัดปะจวบคีรีขันธ์ วันที่  11-13 พฤษภาคม 2562,จังหวัดนครปฐม วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 และจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียด website https://rcim.rmutr.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร 090-962-5431, 082-625-0706, 081-889-3774 โดยอบรมฟรี (รับจำนวนจำกัด)