โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Flexsim Healthcare

388

เมื่อวันที่ 24-27 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Flexsim Healthcare ภายใต้งบยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0 ที่ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.คณน สุจารี หัวหน้าผู้ดำเนินงานโครงการและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั้งราชมงคลและราชภัฏ มากกว่า 10 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ และได้เกียรติจากคุณ เดวิด ชาน CEO ของ Flexsim ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บินตรงจากสิงคโปร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายด้วยตัวเอง

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี กล่าวว่า “เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ที่เน้นเรื่องการจำลองสถานการณ์บริหารจัดการสถานพยาบาล การลดเวลารอคอยการรักษาของผู้ป่วย รวมถึงการเตรียมรับมือ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน” ประกอบกับประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ” ในการนี้ ทางอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มอบของที่ระลึกแก่คุณ เดวิด   ชาน

ผศ.ดร.คณน สุจารี หัวหน้าผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่เน้นการปฏิบัติการเป็นหลัก แต่เนื่องด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ประกอบกับเทคโนโลยี นวัตกรรมในปัจจุบัน ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และ Big data ทำให้ต้องพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาราชมงคล ให้สอดคล้องและรองรับกับเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงในปัจจุบัน จะสอนให้ กลึง กัด ไส ตะไบ เชื่อม แบบเดิมไม่ได้ แต่ต้องสอนให้นักศึกษา รู้วิธีควบคุมระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์ให้ทำงานดังกล่าว รวมถึงการสอนให้ลงมือปฏิบัติใช้งานโปรแกรม ที่ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ เช่น โปรแกรมการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ Flexsim และ โปรแกรมด้าน ERP เช่น SAP และ Odoo และเมื่ออบรมเสร็จ ก็มีโอกาสได้รับใบประกาศจากทางบริษัทเพื่อเป็นใบเบิกทางและเพิ่มโอกาสการเข้าทำงานของนักศึกษาต่อไป

หลังจากการฝึกอบรม ได้เข้าชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได่รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวนการโรงพยาบาล อ.นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล กล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้สำหรับการให้บริการคนไข้และเกิดประโยชน์สำหรับการบริการเป็นอย่างมาก

ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ จัดต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 3 ของ ผศ.ดร.คณน สุจารี หัวฆน้าผู้ดำเนินโครงการ ต่อจาก โครงการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Flexsim manufacturing ที่จัดขึ้นที่จังหวัด ขอนแก่น และโครงการฝึกอบรมโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร SAP ด้านโลจิสติกส์ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมอบรมเป็นอย่างดี และยังมีโครงการด้านการประยุกต์ใช้ โปรแกรม ERP Odoo สำหรับการเชื่อมต่อกับกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรวมถึงการพัฒนาร่วมกับระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางน้ำ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรจากทางรัฐบาล ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและผลิตกำลังคนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0 และยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางน้ำ บริเวณชั้น 3 อาคารวิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา