N Health ปัจฉิมนิเนศนักศึกษาม.รังสิต

191

นายเมธี พฤฒิสาลิกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมทางวิศวกรรมการแพทย์ในอนาคตกับความก้าวหน้าในวิชาชีพวิศวกรรมการแพทย์” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในงานปัจฉิมนิเนศนักศึกษาแสดงผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตจัดแสดงขึ้น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อเร็วๆนี้