มทร.รัตนโกสินทร์จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ”

102

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ“ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ความรู้และกระบวนการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวใน 3 อาชีพ และพัฒนาเจ้าหน้าที่สอบให้เป็นผู้ประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว ใน 3 อาชีพ

โดยมี ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และ คุณทัศนีย์ ยวงเกตุ วิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม 3 มทร. ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร และมทร.รัตนโกสินทร์ จำนวน ทั้งสิ้น 67 คน ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี