มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมกับม.จีนพัฒนานักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

160

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ทำความตกลงความร่วมมือกับ Chongqing Technology and Business University ณ เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าว

คณะบริหารธุรกิจ จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ Chongqing Technology and Business University โดยในระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 Chongqing Technology and Business University ส่งนักศึกษาจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะบริหารธุรกิจได้จัดส่งนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้ภาษาจีนนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและเรียนรู้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษา และได้รับประสบการณ์กับการเรียนรู้ใหม่ ๆ ผ่านวิถีชีวิตของเมืองฉงชิ่ง ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวศศมน วราปกรณ์กุล สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
2. นางสาวนามิน ศานติสาธิตกุลสาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
3. นางสาววิชุดา สุวรรณธรรมสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
โดยค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการในส่วนของค่าที่พัก Chongqing Technology and Business University เป็นผู้รับผิดชอบ