มทร.รัตนโกสินทร์อบรมหลักสูตรสำหรับผู้สอนการจัดการขนส่งทางน้ำ

96

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิด”โครงการหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สอนการจัดการขนส่งทางน้ำ” โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์กล่าวรายงาน และ คุณเฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ ประธานบริหารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย และ คุณณรงค์ศักดิ์ ผาสุข กล่าวต้อนรับและให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางน้ำ และเร่งพัฒนาผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม โลจิสติกส์และระบบขนส่งทางน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562