มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1

274

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 The 1st national Rmutr Conference และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 1 the first International Conference

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ห้องภาณุรังษีบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวต้อนรับ ดร.อำพล อาภาธนากร อุปนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 4

เรื่องการยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในปีนี้ มีความพิเศษเพราะได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นเป็นปีที่ 1 นับว่าเป็นก้าวที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอีกก้าวหนึ่งที่ได้สร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้เป็นที่แพร่หลายในระดับสากล อันจะเป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากภารกิจในการจัดการศึกษา เพราะทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดโอกาสให้นักวิจัยนักวิชาการในสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับสากล

อันนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการและการเพิ่มพูนองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยสู่ระดับสากลต่อไป สำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องภาณุรังษีบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยได้ติดตามข้อมูลทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทางด้านการวิจัย การพัฒนาทางด้านวิชาการของประเทศและได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วิจัยตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งนวัตกรรมการเรียนรู้แนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาและคิดค้นงานวิจัยเพื่อเป็นช่องทางในการคัดสรรผลงานการวิจัยที่มีศักยภาพนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางและกรอบงานวิจัยภายใต้ กระทรวงอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ยกระดับการจัดการประชุมในระดับนานาชาติขึ้นเป็น ครั้งที่ 1 โดยได้มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาพโปสเตอร์โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่ 1 การบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำเสนอผลงานวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 197 เรื่อง และเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จำนวนรวมทั้งสิ้น 238 คน ทางมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอขอบคุณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี International engineering and technology institute เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Qilu institute of Technology Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้