ม.เอเชียอาคเนย์ชนะเลิศ DIGITAL LITERACY มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน

83

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยของเรามุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะด้าน Digital และภาษาของนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสู่ทักษะในโลกปัจจุบันและอนาคต นักศึกษาถ้าได้รับการ Coach ที่ดี ชี้นำแหล่งความรู้ สร้างความมั่นใจ ความเชื่อที่ถูกต้อง กระตุ้นสร้างความท้าทายอย่างต่อเนื่อง จะก้าวสู่ในระดับโลกได้โดยไม่ยาก หากมุมานะ และ มีความตั้งใจจริง”

การแข่งขันโครงการ ICDL Thailand Digital Challenge 2019 เป็นการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ไอทีและภาษาอังกฤษเพื่อหาตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ (รอบชิงชนะเลิศ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนกันยายน 2562 ผลปรากฏว่าในระดับอุดมศึกษา อายุ 18-25 ปี ประเภท Business and Finance Professional Track นั้น นางสาวณัฐธิดา นิยมอำนวยกุล ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก ม.เอเชียอาคเนย์ได้รับรางวัลชนะเลิศต่อเนื่องมา 3 ปีติดต่อกัน การแข่งขัน ICDL ถือว่ามีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับความรู้ด้านไอทีและเพิ่มขีดความสามารถด้านไอทีและภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา และเป็นการแสดงให้เห็นว่านักศึกษาของเรามีศักยภาพความสามารถด้านไอทีอย่างมากในระดับสากล

ด้านนางสาวณัฐธิดา นิยมอำนวยกุล หรือน้องนัท นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ กล่าวว่า  “การแข่งขันครั้งนี้ใช้เวลาในการเตรียมตัวและฝึกซ้อมหลายเดือน ก่อนการแข่งขันจริง ซึ่งหลังจากทราบผลการแข่งขัน ทำให้รู้สึกภูมิใจมาก ที่สามารถนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยได้ โดยการแข่งขันในครั้งนี้ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ รวมถึงได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ รุ่นพี่ที่เคยคว้ารางวัลชนะเลิศเมื่อปีก่อน มาช่วยสอนเทคนิคต่าง ๆ ทั้งในด้านไอที และภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับนานาชาติต่อไป”

ด้านนางสาวปวีนา นราอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า “ม.เอเชียอาคเนย์ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความสามารถด้านไอทีและภาษาอังกฤษ เพื่อ Coaching เข้าแข่งขันทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกาส สร้างศักยภาพ มาตรฐานให้กับนักศึกษาของ ม.เอเชียอาคเนย์ทุกคน ที่จะได้รับการฝึกทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษา นอกจากนี้สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ คือวุฒิบัตรมาตรฐานสากลด้านทักษะความรู้ดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการทำงานอย่างมืออาชีพต่อไป”

ในปัจจุบัน เกณฑ์มาตรฐานสากล ICDL ได้ถูกนำมาใช้วัดทดสอบความสามารถด้านภาษาและไอทีซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการทำงานในปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานในโลกยุคดิจิตอลได้อย่างแท้จริง