วิทยาลัยเพาะช่างและคณะวิทยาศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี

357

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ณ กองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์​ จังหวัดราชบุรี

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาและส่งเสริมด้านระเบียบวินัยด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นี้ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนการจัดสรรเวลาและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาททางสังคม รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจต่างๆร่วมกับเพื่อนในลักษณะการทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัด อาทิ กิจกรรมสันทนาการ การฝึกปฎิบัติเป็นฐานกิจกรรม และกิจกรรมรอบกองไฟ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากกองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ในการจัดคณะวิทยากร พี่เลี้ยง ตลอดสถานที่จัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจำนวน 422 คน

กิจกรรมดังกล่าวของนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562 ครั้งนี้ ยังมีรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชา และคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปีจากวิทยาลัยเพาะช่างและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอยดูแลและร่วมเดินทางไปกับนักศึกษาด้วย