สปสช. ชู “เทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี ต้นแบบ “สุขภาพดี อนามัยดีวัยเรียนฯ”

995

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ลงพื้นที่เยี่ยมชม “โครงการสุขภาพดี อนามัยดีวัยเรียน ผู้ใหญ่ร่วมด้วยช่วยกัน”อีกหนึ่งรูปแบบการส่งเสริมป้องกันโรค ลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรค ร่วมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งบ้าน โรงเรียน ในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่โรงเรียนวัดห้วยทรายใต้ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้  จิตอาสาตัวน้อย หรือ “มือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำ”

และโรงเรียนเทศบาล 8 (สวนสน) 1ใน 9 โรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน มีจิตอาสาตัวน้อย กิจกรรมการตรวจสุขภาพของนักเรียน การคัดกรองโรคในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา พร้อมสอนสุขภาวะอนามัยทุกภาวะโรคที่เสี่ยงตามช่วงอายุ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย กิจกรรมละครผู้ใหญ่ จาก อสม. “เกือบตายด้วยไข้เลือดออก” ให้เด็กๆเข้าใจสาเหตุการเป็นไข้เลือดออกและวิธีรักษาเบื้องต้น ด้วยการลงมือทำจริงร่วมกันในชุมชน เช่น กิจกรรม “บ้านปลอดลูกน้ำ”โดยเฉพาะหน้าฝน ถ้าบ้านไหนปลอดภัย ไร้ลูกน้ำ ครบ 3 ครั้ง จากการสุ่มตรวจ จะได้รับสติ๊กเกอร์สีเขียว หากบ้านไหนเจอลูกน้ำแม้แต่ครั้งเดียว จะได้รับสติ๊กเกอร์สีแดง  หนึ่งในกิจกรรมอนามัยดีวัยเรียน

ในรูปแบบการสื่อสารความรู้เรื่องสุขภาพและสุขภาวะของนักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยพลังชุมชน ของเทศบาลเมืองชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งมีนายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำพร้อมทีมผู้ริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชะอำให้การต้อนรับ ในการนำกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล ที่ สปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  หน่วยงานในพื้นที่ร่วม ขับเคลื่อน

นพ.รัฐพล กล่าวว่า  ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้ อนุมัติให้ดาเนินการตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีบทบาทร่วมสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนใน พื้นที่ด้วยการจัดตั้ง “กองทุนสุขภาพตำบล” โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบ เหมาจ่ายรายหัว 45 บาท/ประชากร และ อปท.ที่ดำเนินการร่วมสมทบเงินเข้าสู่กองทุน สนับสนุนประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ร่วมจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันมี อปท.ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 7,736 แห่ง หรือร้อยละ 99.50

ทั้งนี้ “เทศบาลเมืองชะอา” เป็นหนึ่งใน อปท.ร่วมขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพตำบลอย่าง ต่อเนื่อง ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่น่าสนใจ อย่างโครงการ “สุขภาพดี อนามัยดีวัยเรียน ผู้ใหญ่ร่วมด้วยช่วยกัน” ภายใต้การนำของนายกเทศบาลเมืองชะอำ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ชะอำเป็น เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข” โดยให้ความสำคัญต่อการดูแล สุขภาพเด็กวัยเรียนที่เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่สำคัญ นอกจากการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ดีแล้ว ยังปลูกฝังสิ่งดีๆ โดยผู้ใหญ่พาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ช่วย สร้างเด็กมีจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบของการดำเนินกองทุนสุขภาพตำบล

ด้านนายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศบาลเมืองชะอำ กล่าวว่า เทศบาลเมืองชะอำได้ร่วม จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชะอำในปี 2554 ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อัตราหัวละ 45 บาท หรือปีละ 1.6 ล้านบาท เทศบาลเมืองชะอำร่วม สมทบอีกกว่า 1 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณกองทุนฯ ปีละกว่า 2.6 ล้านบาท ก่อให้เกิดโครงการ ที่ดีมากมาย ปี 2562 มีทั้งสิ้น 32 โครงการ รวมถึงโครงการที่เกี่ยวกับอนามัยวัยเรียน

สำหรับเทศบาลเมืองชะอำมีโรงเรียน 9 แห่ง นักเรียน 4,212 คน การรักษาพยาบาล โดย สร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค เป็นหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาลฯ บูรณาการทางานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลชะอำและเทศบาลเมืองชะอำ อสม.และประชาชนใน ชุมชน “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชะอำ” มีส่วนอย่างยิ่งเพื่อช่วยขับเคลื่อนการ ทำงานเชิงรุกในกลุ่มวัยเรียน ทั้งสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การปลูกฝังนิสัยรักชุมชนและ จิตอาสา เป็นต้น

กิจกรรมบูรณาการอนามัยวัยเรียน อาทิ การจัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียนตาม ช่วงวัย คัดกรองภาวะโลหิตจาง บริการฉีดวัคซีน และตรวจวัดสายตา เป็นต้น นอกจากนี้มีกิจกรรม สุขภาพ เช่น อบรมความรู้ป้องกันฟันผุและฝึกแปรงฟันที่ถูกวิธี อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคที่มี ยุงลายเป็นพาหะ ทั้งโครงการ “มือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำ” และ “บ้านปลอดยุงลาย” เป็น กิจกรรมในชุมชนที่ทาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ในพื้นที่

“ผลจากการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ไม่เพียงทำให้เด็กในวัยเรียนในพื้นที่ ได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาสู่การเป็น ประชากรคุณภาพแล้ว ยังได้ปลูกฝังจิตอาสาสู่การสร้างสังคมที่ดี และบรรลุตามวิสัยทัศน์ ชะอำ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขด้วย” นายกเทศบาลเมืองชะอำ กล่าว