นศ.จิตรกรรมไทยวิทยาลัยเพาะช่าง รับรางวัลพระราชทานฯ

783

นศ.สาขาวิชาจิตรกรรมไทย ภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ได้รับรางวัลพระราชทานฯ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศให้. นายปวินทร วงศ์สุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมไทย ภาควิชาศิลปประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์)ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะความรู้พื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ สอดคล้องกันสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบต่อไป