บ.ฮิวแมนิก้า จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ตั้งศูนย์ WorkPlaze รับ Outsource งานสนับสนุนยุค 4.0 แบบครบวงจร

134

บ.ฮิวแมนิก้า ร่วมกับ ม.เอเชียอาคเนย์ ตั้งศูนย์ WorkPlaze ให้บริการ Outsource ระบบงานสนับสนุนครบวงจรสำหรับ SME Startup จนถึงกลุ่ม MAI เพื่อให้บริการด้านบัญชี ภาษี บริหารการเงิน ไอที และบุคคล ในรูปแบบ Back Office Service Center แบบครบวงจร เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นายสุนทร  เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  โครงการศูนย์ WorkPlaze ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นโครงการต่อเนื่องจากความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการบริหารบุคคลและบัญชี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ด้วยการนำนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีและไอทีมาฝึกทำงานจริงให้ได้ทักษะประสบการณ์ พร้อมพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ  โดยศูนย์ WorkPlaze จะให้บริการด้านงานบัญชี งานภาษี  งานบริหารการเงิน ไอที และงานบุคคล งานด้าน Back Office Service Center อย่างมืออาชีพแบบครบวงจรให้กับกลุ่มธุรกิจ SME Startup จนถึงกลุ่ม MAI

 WorkPlaze จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการในการจัดการคน รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่าย ในการจัดจ้างบริษัทด้านบัญชี ซึ่งผู้ประกอบการจะมีระบบงานบน Cloud   พร้อมใช้ ประกอบกับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในทุก ๆ เรื่องของงานหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นงานบัญชี ภาษี การเงิน และงานบุคคลทั้งหมด” นายสุนทรกล่าว

ด้านนายสายัณห์ ไวรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ WorkPlaze ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นการขยายงานด้านบุคลากร ขยายสาขาและการขยายธุรกิจให้บริการกับกลุ่ม SME และ Statup ที่จะมาเป็นลูกค้า ซึ่งจะได้รับการอบรมการจัดทำระบบบัญชี ภาษี การเงินและงานบุคคล รวมถึงการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมหรือเรื่องของแหล่งเงินกู้จากธนาคารเนื่องจากเรามีพันธมิตรทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่สามารถช่วยสนับสนุนงานบริหารธุรกิจให้กับลูกค้าได้จากการร่วมกันทำงานให้บริการและโปร่งใส และยังลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้ด้วย

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัทฮิวแมนิก้า ในครั้งนี้ จะเป็นการทำงานร่วมกันโดยนักศึกษา จะเรียนรู้จากการทำงานจริง ได้ประสบการณ์ตรงจากนักบริหารบุคคลและนักบัญชีมืออาชีพ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ที่ใช้จริงในปัจจุบัน เมื่อนักศึกษาจบไป สามารถนำความรู้หรือ Best Practice ไปทำงานได้ทันที เพื่อรองรับกับตลาดองค์กรที่กำลังประสบปัญหาการขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านบัญชีและไอทีในปัจจุบันและอนาคต โดยโครงการนี้จะเป็นการพัฒนานักศึกษาร่วมกับมืออาชีพระดับสากล ซึ่งจะเป็นแบบอย่างของหลักสูตรของเราที่บัณฑิตต้องสามารถจบออกมาแล้วทำงานได้ทันที และมีทักษะที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของธุรกิจในปัจจุบัน โดยนักศึกษาจะได้เริ่มสัมผัสงานจริงตั้งแต่ปีแรกๆ และถูกพัฒนาทักษะอย่างเข้มข้น ต่อเนื่องจนพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตในยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง