มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมงานOpen House ขับเคลื่อนการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

81

Open House ขับเคลื่อนการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดีเข้าร่วมงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 2562  ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สนิท อักษรเเก้ว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นร่วมรับฟังการเสวนา จากปรัชญา … สู่ความยั่งยืน” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ จากวิทกรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่

๑. คุณภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓. ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานกรรมการ สถาบันไทยพัฒน์
ดำเนินรายการโดย คุณยุพา เพ็ชรฤทธิ์ รัตนจันทร์บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ณ หอศิลปวัฒนธรรมเเห่งกรุงเทพมหานคร