มทร.รัตนโกสินทร์ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร : หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง

97

 

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รุ่น 4

มทร.รัตนโกสินทร์ โดย กองนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รุ่น 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทการบริหารอุดมศึกษาและกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศึกษา

ร่มทั้งพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนงานและวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางานตนเองและผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความสามารถในด้านทักษะและการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร พัฒนาความสามารถในด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักการคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ มุมมองและวิธีคิดเชิงระบบ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระยะยาวต่อไป

โดยมี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ นบก.รุ่น3 ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ดร.สรัสวดี มุสิกบุตร และอีกหลาย ๆ ท่าน ที่ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ระยะเวลาในการจัดโครงการ แบ่งออกเป็น

– วันที่ 1-3,5-6,8-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง A319 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์
– วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
– วันที่ 5-7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา จ.กาญจนบุรี