มทร.รัตนโกสินทร์ มุ่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ทำงานเป็นสู่สังคม การประกอบการ

67

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม นำโดยผศ. ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร. รัตนโกสินทร์มอบหมายให้รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครนขนย้ายตู้คอนเทรนเนอร์ขึ้นและลงเรือสำหรับระบบขนส่งทางน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านระบบ
ขนส่งทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประยุกต์ใช้งาน ด้านระบบขนส่งทางน้ำ จึงทำความร่วมมือกับบริษัท ยูเอสอี.โฟล – ไลน์ จำกัด และ บริษัทเอส.ดี.เอ.กรุ๊ปจำกัดเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน เกี่ยวกับการใช้งานเครนขนย้ายตู้คอนเทรนเนอร์ขึ้นและลงเรือ สำหรับระบบขนส่งทางน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ณ ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ และระบบขนส่งทางน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งลักษณะของโครงการ เป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมจำลองการควบคุมการทำงาน และใช้งานเครนสำหรับท่าเรือ และโปรแกรมบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะ

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้านระบบขนส่งทางน้ำในโลกยุคดิจิทัลให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และสอดคล้องเชื่อมโยงตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯคือ “มุ่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม ทำงานเป็นสู่สังคม การประกอบการ” ณ ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์