รัฐมนตรี อว.จับมือจุฬาฯ พัฒนามหาวิทยาลัยไทยสู้ความเหลื่อมล้ำและรับมือสังคมสูงวัย

181

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมด้วยปลัดกระทรวงอว.ซึ่งเป็นกระทรวงที่ตัดตั้งขึ้นมาใหม่ ได้เดินทางพบปะและหารือกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย การศึกษาและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการดีจุฬาฯให้การต้อนรับพร้อมเปิดบ้านจุฬาฯนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของจุฬาฯ(Chula Transformation)ที่มุ่งเน้นในสามเรื่องหลักๆ คือ การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม

โดยดร.สุวิทย์ กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือกระทรวงใหม่ต่อผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยต้องการเน้นใน 3 ด้านคือ การสร้างและพัฒนาคน การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างและพัฒนานวัตกรรม

รมว.อว. กล่าวเน้นว่า การเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่21 ทำให้การศึกษาวิจัยในรูปแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ความต้องการอีกต่อไป สถาบันอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องปฏิรูปตัวเองครั้งใหญ่ การมาเยี่ยมจุฬาฯเป็นที่แรกก็เพื่อปักหมุดให้เห็นว่า กระทรวง อว. ตั้งใจจะทำงานกับทางจุฬาฯ เพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน ทั้งนี้กระทรวงอว.จะปรับบทบาทเป็นผู้เอื้ออำนวยสนับสนุน(enabler) ไม่ใช่ผู้คุ้มกฎ (regulator)

” อุดมศึกษาต้องตอบโจทย์สังคมในแง่ของการ upskill (เพิ่มทักษะ) และ reskill (สร้างทักษะใหม่) ให้แรงงานที่มีความจำเป็นต้องปรับตัวตลอดจนการเปิดพื้นที่การศึกษาให้ผู้สูงวัย และผู้เรียนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบการศึกษาดั้งเดิม” รัฐมนตรีสุวิทย์กล่าวและว่า ยิ่งไปกว่านั้น ตนยังเน้นถึงความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการรังสรรค์นวัตกรรมในมหาวิทยาลัย โดยยกตัวอย่างแนวทางของการจัดตั้งกองทุนยุวStartups เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรม และสร้างมโนทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการให้คนรุ่นใหม่

ขณะเดียวกัน ดร.สุวิทย์ยังชูแคมเปญใหม่คือ “Innovated in Thailand” คือเน้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในทุกระดับของประเทศและให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยสร้างนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ เช่น Startups กับ SMEs ต้องร่วมกันสร้างผลผลิตและคุณค่าใหม่ให้เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

อีกทั้งต้องการเน้นสร้างการศึกษาและวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ชูนวัตกรรมนำสู่เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า เปิดพื้นที่การศึกษาของผู้สูงวัย และปรับสร้างทักษะใหม่ให้กลุ่มแรงงานวิชาชีพด้วย