สพฐ. ลงพื้นที่ดูแลอาหารกลางวันนักเรียนใกล้ชิด หากพบทุจริตดำเนินการเด็ดขาด

147

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สพฐ. รวมถึงที่ปรึกษา สพฐ. สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน กลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวัน พร้อมแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้กำชับ ควบคุม และตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น  ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว อย่างเด็ดขาด และให้สำนักงานเขตพื้นที่ทุกเขต รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง ให้ สพฐ. รับทราบภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อพัฒนาโครงการอาหารกลางวันต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญกับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนอย่างยิ่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของนักเรียนให้เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง  มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ รวมทั้งรัฐบาลมีความห่วงใยเรื่องของการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และกำชับให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยกำกับ ดูแล และตรวจสอบ ทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด เพราะเห็นว่านักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ และการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ สพฐ. ได้ดำเนินการเชิงรุก โดยมอบนโยบายให้ทุกโรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ มีกระบวนการนิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์และนำวัตถุดิบเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พร้อมเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในเรื่องการจัดอาหารที่ปลอดภัย ขยายผลสู่โรงเรียน รวมถึงให้ครูผู้รับผิดชอบเป็นนักโภชนาการประจำด้วย