นิด้าร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯให้ความรู้ และแสดงความยินดีจัดปาฐกถาพิเศษ “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” วันที่ 24 ส.ค. นี้ที่โรงแรมเซ็นทราราฯเซ็นทรัลลาดพร้าว

147

นิด้าจัดปาฐกถาพิเศษนิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดยมี ชวน หลีกภัย , สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ , จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ , อนุพงษ์ เผ่าจินดา ,อุตตม สาวนายน และ สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร่วมวงปาฐกถา

​เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กทม. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานปาฐกถาพิเศษ นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนและร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาเก่าที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภา ภายใต้ธีมงาน“Proud to be NIDA” 

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดสอนตั้งแต่ ปีพ.ศ.2509 และจะมีอายุครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 1 เมษายน 2564 มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา มีสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเคียงมหาวิทยาลัยระดับโลก ผลิตบัณฑิตนักบริหารที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศมากกว่า 80,000 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

สถาบันได้ขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพในทุกพันธกิจ โดยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การวิจัย การบริการ วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของสถาบัน เพื่อพัฒนาสถาบันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เป็นเวลากว่า5 ทศวรรษแล้วที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง”

​อธิการบดีนิด้า กล่าวต่อว่า สถาบันได้ผลิตผลงานวิจัย งานบริการทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันให้เป็นเสาหลักทางปัญญาและการศึกษาในทุกศาสตร์ที่ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและสมบูรณ์พูนสุข เพื่อให้สมดั่งพระราชประสงค์ของ องค์ผู้ก่อตั้ง และทำให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ดังวิสัยทัศน์ของสถาบัน คือ การเป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

​ด้วยเหตุนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่าฯ จึงได้จัดงาน นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีในการส่งมอบงานวิจัยเชิงนโยบาย(Policy Research) ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศของคณาจารย์ประจำสถาบันให้แก่รัฐบาล รวมถึงการเชิญนักศึกษาเก่าของสถาบันที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศมาร่วมปาฐกถาพิเศษให้ความรู้ พร้อมกับจัดแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาเก่าของสถาบันที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบันนักศึกษาเก่า และคณาจารย์ของสถาบัน

โดยงานจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30-22.30 . ห้อง BCC Hall โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และมีการนำศิษย์เก่าที่ได้รับการโปรดเกล้าเป็น รัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภามาร่วมใน การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” อาทิ  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร , ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี , นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่น่าภาคภูมิใจ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,600 คน