มทร.รัตนโกสินทร์ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ม.ในกำกับ

170

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมาย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี นำทีมผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และระบบบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่1 สิงหาคม 2562ที่ผ่านมา

โดยมี อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ให้เกียรติต้อนรับและบรรยายถึงความเป็นมา การเตรียมการ และการบริหารงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรูปแบบของ มจธ. นอกจากนั้นยังได้ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหารของมทร.รัตนโกสินทร์ ว่า การออกนอกระบบไม่ได้น่ากลัว ขอให้ทุกคนในองค์กร จงมี ความหวัง ความเชื่อ และศรัทธา ไม่เพียงแค่ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารของ มทร.รัตนโกสินทร์ชุดดังกล่าว ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานการเป็น ม.ในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย