สปสช.ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จัดโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ผู้สูงอายุกว่า 700 คน จ.เชียงใหม่

204

เมื่อวันที่25 สิงหาคม 2562 สปสช.ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(กสถ.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) จัดโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย”หรือปริญญาชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ใน อ.ดอยสะเก็ดและอ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 728 คน ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ห้องประชุมฮอไรซันแกรนด์บอลรูม สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.เป็นประธาน มอบปริญญา และมี นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบล เชิงดอย. กล่าวรายงาน มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ”ปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย “มีทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสปสช.และนพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม

นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช. กล่าวภายหลังมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัยว่า การสนับสนุนให้ทุกพื้นที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุ ช่วยเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว. โดยรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุทุกพื้นที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่ควรเอาปัญหาหรือบริบทในพื้นที่เป็นตัวตั้ง

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า จุดเริ่มต้นจาก โรงเรียนชราบ้านวุฒิวิทยาลัยของเทศบาลตำบลเชิงดอยที่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่โดยได้ร่วมกับส่วนราชการและกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อดำเนินกิจกรรมในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีหลักสูตรเทคโนโลยี หลักสูตรส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการสังคม หลักสูตรส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพจนเป็นพื้นที่ต้นแบบ และสามารถขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก6 แห่ง สามารถนำไปปรับใช้พัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานต่อไป

”ขอชื่นชมเทศบาลตำบลเชิงดอยและภาคีเครือข่าย อีก6 กองทุนฯท้องถิ่น ที่เข้มแข็ง มีการจัดการดูแลผู้สูงอายุ และนับเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุได้ดีมาก“นพ.ศักดิ์กล่าว

ด้านนายชุติพนธ์ กล่าวว่า ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้ดำเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ครบปีที่6 จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย”ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพตลอดจนการเข้าถึงบริการทางสุขภาพอย่างเหมาะสมและทั่วถึง และยังมีเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพ สามารถนำไปปรับใช้พัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานต่อไป

นายกเทศมนตรีเตำบลเชิงดอย กล่าวว่า สำหรับ แนวคิดการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ช่วยลดปัญหาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มาก จากเดิมมีผู้สูงอายุป่วยซึมเศร้า ร้อยละ 10 แต่เมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ปัญหาซึมเศร้าลดลง ขณะนี้ไม่พบผู้ป่วย ในพื้นที่อีกเลย สำหรับหลักสูตรการเรียนวิชาการในโรงเรียนผู้สูงอายุ ไม่ได้เน้นหนักเกินไป เน้นการเข้าสังคม สร้างความสุขใจ เพลิดเพลิน ได้พูดคุย พบปะกันเป็นหลัก

ทั้งนี้ การมอบปริญญาบัตรให้กับผู้สูงอายุครั้งนี้มีจำนวนผู้ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปกว่า 1,000คน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สูงอายุที่จบและรับปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย เพราะผู้สูงอายุถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญ

สำหรับผู้สูงอายุที่ได้ผ่านกิจกรรมผู้สูงอายุ 1 ปี เข้ารับใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตฯ ตามโครงการ มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ มีทั้งหมด7 ตำบล 2อำเภอประกอบด้วย

โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ 246 คน

สถาบันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ 69 คน

ศูนย์ภูมิปัญญาแม่โป่งสูงวัยใกล้บ้านพ่อ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ 67 คน

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ(บูรพาคอนกรีตอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ 63 คน

โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ 71 คน

โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ 78 คน

โรงเรียนปัจฉิมวันสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้สูงอายุ 128 คน

ด้านนางกนกวรรณ ขำนวลทอง ผู้สูงอายุ วัย 91 ปี จากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เล่าว่า เข้ามาเรียนที่โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มากกว่า 3 ปี การเรียนในโรงเรียนช่วยให้ไม่เหงา มีสังคมมีเพื่อนเพราะลูกหลานทำงานต่างหวัดหมด. อยู่บ้านคนเดียว การเรียนมีความสนุก และได้เพื่อน ได้สังคม ได้มีกิจกรรม ได้รับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนๆทำให้เพลิดเพลิน และโชคดีมีแค่โรคประจำตัวเพียงความดันโลหิต การอบรมในโรงเรียนก็ทำให้รู้จักเลือกรับประทานและปรุงอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ