สปสช.เยี่ยมชมการทำงาน รพ.วารินฯและรพ.สต.ศรีไค จ.อุบลราชธานี

531

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผอ.สปสช.เขต10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการจัดบริการผู้ป่วย โดยเน้นบทบาทของ Family Care Team ,PCC และกลไกการเชื่อมโยง ประสานการทำงานร่วมกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)-ธรรมนูญสุขภาพอำเภอ-ตำบล ที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลวารินชำราบ   

มี นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี  นพ.สุธีร์ สุดดี รองผู้อำนวยการ รพ.วารินชำราบและ พ.อ.(พิเศษ)นพ.บรรจง สืบสังข์ รองผู้อำนวยการแพทย์ รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  รายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการผู้ป่วย โดยเน้นบทบาทของ Family Care Team ,PCC และกลไกการเชื่อมโยง ประสานการทำงานร่วมกับ พชอ.-ธรรมนูญสุขภาพอำเภอ-ตำบล

จากนั้นเดินทางเยี่ยมรพ.สต.เมืองศรีไค อ.วารินชำาบ มีนางบรรจง สร้อยคำ ผอ.รพ.สต.เมืองศรีไค และนพ.อนุชิต หิรัญกิตติ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว. ประจำคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.เมืองศรีไค และนายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรี ตำบลเมืองศรีไค นำเสนอ การทำงานในพื้นที่

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่และได้เยี่ยมชมการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อําเภอ หรือ พอช. ที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ซึ่งมีการทํางานร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ  ส่งให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี ทั้งที่ โรงพยาบาลวารินชำราบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)เมืองศรีไค จัดบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เพราะคำนึงถึงภาพรวม ไม่แค่สุขภาพ ยังรวมไปคุณภาพชีวิต จิตใจ และสังคม 

เลขาธิการสปสช. กล่าวต่อว่า นอกจากการช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยทั้งไตวายเรื้อรัง และวัณโรค. ให้มีสุขภาพดีขึ้นแล้วยังคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางมารับบริการสุขภาพ. นำรถฉุกเฉินในท้องที่ มาให้บริการส่งผู้ป่วยถึงบ้าน นับเป็นความเข้มแข็งของท้องถิ่นซึ่งหากทุกอำเภอทำได้เช่นนี้คนไทยจะมีสุขภาพดี

ด้านนพ.สุธีร์ สุดดี รองผู้อำนวยการ รพ.วารินชำราบ กล่าวว่า การใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อําเภอ (พชอ.) ที่มีการทํางานร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ภายใต้แนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” โดยใช้อําเภอเป็นฐาน ทํางานอย่างมีส่วนร่วมตามแนวประชารัฐ

มีประชาชนเป็น ศูนยกลาง เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมลํ้า การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นําและความเป็นเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทําให้บุคคลครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิตและสังคมที่ดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น              

จากนั้นได้เยี่ยม นายสมร ศรีอนันต์ อายุ 62 ปี ป่วยเป็นโรคไตมากว่า 1 ปี และต้องล้างไตผ่านช่องท้องที่บริเวณหน้าท้องวันละ 5 ครั้ง โดยได้รับงบประมาณจาก สปสช.สนับสนุนส่งน้ำยาล้างไตมาให้ถึงบ้านทุกเดือน โดยมีพยาบาล รพ.สต.เมืองศรีไค อสม.รวมทั้ง CG มาให้คำแนะนำเรื่องการดูแล โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาล ขณะที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน เพื่อป้องกัน ทั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของพชอ.ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความสุข ซึ่งหากทุกอำเภอทำได้เช่นนี้คนไทยจะมีสุขภาพดี

จากนั้นได้เยี่ยม นายสมร ศรีอนันต์ อายุ 62 ปี ป่วยเป็นโรคไตมากว่า 1 ปี และต้องล้างไตผ่านช่องท้องที่บริเวณหน้าท้องวันละ 5 ครั้ง โดยได้รับงบประมาณจาก สปสช.สนับสนุนส่งน้ำยาล้างไตมาให้ถึงบ้านทุกเดือน โดยมีพยาบาล รพ.สต.เมืองศรีไค อสม.รวมทั้ง CG มาให้คำแนะนำเรื่องการดูแล ขณะที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน เพื่อป้องกัน. ทั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของพชอ.ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความสุข